856 Redding wilt u er meer van weten?

Als de bijbel spreekt over redding of behoud dan gaat het niet om bevrijding uit een benarde situatie, waarin we ons hier op aarde kunnen bevinden, maar om redding van een eeuwige ondergang. Dat laatste klinkt dreigend. Toch is het geen bangmakerij. De realiteit is namelijk dat wij mensen zijn, die een eeuwige ondergang tegemoet gaan, omdat we zondaars zijn. U en ik, we hebben allen verkeerde dingen gedaan en de heilige God moet dat kwaad oordelen, tenzij… De Bijbel zegt: ‘Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods’ (Rom. 3:23). Dat betekent dat we de hemel niet zullen binnengaan, maar geoordeeld zullen worden, tenzij…

De Zoon des mensen is gekomen…

Tenzij… ja, want er is gelukkig uitkomst en dat is de blijde boodschap die God voor verloren mensen heeft. Jezus Christus, die zichzelf de Zoon des mensen noemt, heeft het zó gezegd: ‘De Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden’ (Luk. 19:10). Dat was het doel van de komst van Jezus Christus op aarde, dat Hij mensen redden zou. Aan de inwoners van Thessalonika, die zijn prediking hebben gehoord en aangenomen, schrijft Paulus dat ze zich van de afgoden tot God bekeerd hebben om de levende God te dienen en Zijn Zoon uit de hemel te verwachten, Jezus, die ons redt van de komende toorn. (Zie 1 Thess. 1:9 en 10). We kunnen dus gered worden. Het is mogelijk de toekomende toorn van God over een zondige mensheid te ontgaan.

Maar God is toch liefde…?!

Misschien verbaast het u dat ik het heb over de toorn van God. Men heeft u namelijk verteld dat God liefde is. En dat is waar, maar… het is slechts de helft van de waarheid. God is ook licht en gerechtigheid. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Hij moet het kwaad oordelen en dat betekent eeuwige ondergang. In de Bijbel lezen we over mensen, die ‘zullen gaan in de eeuwige straf’ (Matth. 25:46). Dat oordeel moet God over de zondige mens brengen, tenzij… Tenzij een ander de straf voor ons ondergaan heeft. En in dat punt van zaken komt aan het licht dat God ook liefde is. Hij heeft namelijk Jezus Christus, Zijn eigen Zoon, naar deze aarde gezonden om op Golgotha’s kruis het oordeel te ondergaan dat u en ik hebben verdiend.

Maar er is nóg een tenzij… deze redding die Christus heeft aangebracht, wordt alleen ons deel als we ons tot God bekeren, als we voor Hem onze schuld erkennen en geloven dat Jezus Christus voor ons, voor mij, het oordeel heeft ondergaan. Slechts door Hem te aanvaarden als Heiland en Heere krijgen we deel aan de redding. Vandaar dat we u oproepen u tot God te bekeren en te geloven in Jezus Christus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies