857 Hoe worden we gered?

In de Bijbel betekent redding of behoud, dat we ontkomen aan het oordeel van God dat Hij brengt over zondige mensen. Over die uitspraak kunt u natuurlijk uw schouders ophalen. Misschien gelooft u niet eens in het bestaan van God, laat staan in het feit, dat Hij eenmaal de wereld, de mensheid zal oordelen. Daarover valt natuurlijk moeilijk te discussiëren. Ik kan u alleen maar voorhouden wat de Bijbel daarover zegt. En de Bijbel spreekt onomwonden over het feit, dat God eenmaal ieder mens zal oordelen. Gelukkig spreekt diezelfde Bijbel echter ook over de mogelijkheid om gered te worden. En de grote vraag is hoe je gered wordt.

U zult Hem de naam Jezus geven

Tegen Jozef, de man van Maria werd gezegd, dat hij het Kind dat geboren zou worden de naam Jezus moest geven. Waarom dat moest werd erbij gezegd: ‘want Hij is het die Zijn volk zal redden van hun zonden’ (Matth. 1:21). De naam Jezus betekent ‘Jahweh redt’. Toen Jezus geboren was, brachten zijn ouders Hem naar de tempel en daar was een man, Simeon geheten, die het kind in de armen nam en in gebed tegen God zei: ‘mijn ogen hebben uw heil gezien’ (Luk. 2:29). Heil is hetzelfde als redding, behoudenis.

En de apostel Petrus heeft later van dit Kind gezegd: ‘En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden’. (Hand. 4:11).

Het evangelie aannemen

Jezus is dus de Redder. Maar hoe krijg je nu deel aan de redding die in Hem verankerd ligt? Daarover heeft Paulus iets geschreven aan de christenen te Korinthe. Hij schrijft hen het volgende: ‘Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waardoor gij ook behouden wordt, als gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zout gekomen zijn’ (1 Kor. 15:1 en 2). Op de laatste regel kom ik zo terug, het gaat nu even over het begin. De grote heidenapostel Paulus heeft dus het evangelie verkondigt aan de mensen in Korinthe. Evangelie betekent blijde boodschap.

En wat het evangelie inhoudt, zegt hij in vers 3 namelijk dat Christus voor onze zonden gestorven is naar de Schriften en dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt naar de Schriften. Dat Christus voor onze zonden gestorven is, betekent dat Hij het oordeel van God voor onze zonden heeft ondergaan. Door deze boodschap te aanvaarden en te geloven in Jezus Christus waren de Korintiërs behouden. Ze simpel is het evangelie! Deze Christenen werden echter beïnvloed door een verkeerde leer die inhield, dat er geen opstanding der doden zou zijn. Paulus maakt duidelijk dat dan Christus ook niet zou zijn opgestaan en dat ze dan nog in hun zonden waren en dus verloren zouden zijn. Dan zou hun geloof tevergeefs zijn. Het is echter niet tevergeefs, zo vervolgt hij verderop in dit hoofdstuk zijn betoog, want Christus is daadwerkelijk opgestaan.

Van dat feit zijn zoveel mensen getuige geweest dat er niet aan te twijfelen valt. Er is dus redding mogelijk, omdat Christus voor onze zonden wilde sterven op het kruis. En ieder die in Hem gelooft, heeft deel aan de eeuwige redding, aan het eeuwige behoud. Dat is de blijde boodschap die God aan de mensen laat verkondigen. En ik hoop van harte dat u die boodschap zult aanvaarden om gered te worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies