862 Kun je weten gered te zijn?

Vreemde vraag?? U wordt immers niet gegijzeld, u ligt niet in het water en zit ook niet in een brandend huis waar u uit gehaald moet worden. Waarom dan over redding praten? Wel, dat artikeltje is bedoeld voor een bepaalde categorie mensen. Voor mensen namelijk die heel zeker weten dat ze gered moeten worden. Het zijn mensen die door het volgende gekenmerkt worden:

ze geloven in God, de Schepper van hemel en aarde.

ze geloven de boodschap van de Bijbel dat wij, mensen, van God zijn afgeweken en zondaars zijn, die een eeuwig oordeel hebben verdiend.

ze geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, naar deze aarde gekomen is om voor zulke zondaars te sterven en hun oordeel op zich te nemen.

ze hebben voor God erkend zondaars te zijn en ze bidden om vergeving. Ze willen graag gered worden, maar ze weten niet of ze dat wel zijn.

Als u niet tot deze categorie mensen behoort, kan het toch wel nuttig zijn dat u over het bovenstaande eens nadenkt. En ook dat u van het nu volgende kennis neemt.

Geen kwestie van gevoel

Als u wel een van de hierboven bedoelde mensen bent, dan wil ik u met klem op het hart drukken, dat weten-gered-te-zijn geen kwestie is van je gevoel. Velen die in Jezus Christus geloven zeggen: Ja maar ik voel niet dat ik gered ben. Welnu, er staat nergens in de bijbel dat je het moet voelen om het te bezitten. Tegen de gevangenbewaarder in Filippi wordt niet gesproken over wat hij zou moeten voelen. Hij moest zijn vertrouwen stellen op Jezus Christus. Daar kwam het op aan! En dat zou hem behouden! En toen de man dat vol vertrouwen deed, kwam er blijdschap in zijn hart. Eenvoudig omdat hij geloofde wat Paulus en Silas in opdracht van God zeiden.

Voel je dat je geslaagd bent?

Ik las eens een mooi voorbeeldje om de kwestie van gevoel en weten te illustreren. Piet en Klaas doen examen. Na afloop vragen we Piet hoe het gegaan is. Hij aarzelt wat, maar zegt tenslotte: “Ik heb wel het gevoel dat ik geslaagd ben, het liep zo lekker”. We vragen Klaas hetzelfde en die zit wat in de mineur. Hij ziet het niet zo zitten. Even later worden alle kandidaten opgeroepen om voor de voltallige commissie te verschijnen om de uitslag te vernemen. Na een poosje komen ze naar buiten en Piet en Klaas komen beide jubelend naar buiten. Ze zwaaien enthousiast met hun diploma. Hoe weten ze nu geslaagd te zijn? Op grond van hun gevoel? Nee, ze weten het op grond van wat de commissie heeft gezegd en in het diploma is uitgedrukt.

God zegt het

Onze zekerheid gered te zijn, berust op wat God zegt in Zijn Woord, de Bijbel. Daar lezen we dat ieder die in Jezus Christus gelooft, niet in het oordeel komt, maar eeuwig leven heeft (zie Joh. 5:24). Heel duidelijk staat het in de eerste brief van Joh. 5:13: “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt”.
Hoe weten we dat God zondaars zal oordelen? Omdat de Schrift het zegt! Hoe weten we dat Jezus Christus op aarde is gekomen om zondaars te redden? Omdat de Schrift dat zegt! Hoe weten we dat zondaars die in Jezus Christus geloven, voor eeuwig behouden zijn? Omdat de Schrift het zegt.

De blijdschap volgt

Het behoud moeten we niet verwarren met de blijdschap over het behoud. Ons behoud rust daarop, dat we gedaan hebben waartoe God ons oproept, namelijk om ons te bekeren en te geloven in Jezus Christus. Onze blijdschap rust daarop dat we geloven wat God zegt over het effect van het geloof, namelijk dat zo iemand eeuwig leven heeft. En als we God onvoorwaardelijk op Zijn Woord nemen, dan bezitten we de blijdschap van het behoud.

In vrede mag ik uw hemel binnengaan,
Mij is de toegang vrij.
Mijn zonde bracht de eeuwige dood mij aan,
Maar Christus stierf voor mij.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies