878 Zie het Lam Gods – waar heeft die man het over?

Misschien vindt u het bovenstaande een vreemde titel voor een artikeltje. Daarom de volgende toelichting. In Amersfoort stond iemand op straat het evangelie te verkondigen, terwijl anderen traktaten uitdeelden onder de luisteraars. De man sprak over Jezus Christus als het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

Er stonden een paar jongelui te luisteren en iemand, die naar hen toeliep om ze een traktaat te geven, hoorde de ene jongen tegen de andere zeggen: ‘Het Lam Gods..? Waar heeft die man het over..?’ Ze vonden het maar vreemd en konden een spotlachje niet onderdrukken.

Ze wisten niet, dat deze woorden in de Bijbel staan als een uitspraak van Johannes de Doper, die daarmee wees op Jezus Christus. Tevoren had deze Johannes tegen de Joden gezegd, dat hij zelf niet de Christus , de Verlosser die de Joden verwachtten, was. Hij was slechts ‘een stem’, die van de Christus sprak. Maar na hem zou de Christus Zelf optreden en die was veel meer dan Johannes de Doper. Hij, Johannes, was zelfs niet waard om diens schoenen los te gespen. Met deze woorden gaf Johannes de grootheid en verhevenheid aan van Jezus van Nazareth, die zich op dat moment onder de menigte bevond en door Johannes als de Christus werd aangewezen. Hij deed dat met de woorden:
‘Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt”.

Iedere Jood kon begrijpen wat met ‘het Lam Gods’ werd bedoeld. De Joden moesten met Pasen een lam offeren voor hun gezin en dachten dan terug aan de verlossing uit Egypte. Daar moest destijds eren lam geslacht worden, wilde de oudste zoon gespaard worden voor het oordeel dat in die gedenkwaardige nacht Egypte treffen zou. Ook bij diverse andere plechtigheden werden er lammeren geslacht als offer voor de zonden. Die offers konden de zonden echter niet werkelijk wegnemen. Dat kon alleen doordat God iemand zond om voor de mensen te sterven en het oordeel te dragen. Welnu, die Persoon, die God zond, was Jezus van Nazareth. Johannes wist heel zeker dat het Jezus van Nazareth was, want hij zag de Geest van God op Jezus neerdalen en dat was het teken dat God aan Johannes beloofd had, zodat deze zou weten wie de Verlosser was.

Deze Jezus was niet slechts een mens, nee, Hij was tevens de Zoon van God. Johannes zegt dat zo: “En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is” God gaf zijn eigen Zoon vanuit de hemel om het verlossingswerk te volbrengen en Hij roept ook vandaag nog de mensen op om in die Zoon te geloven.
Graag willen wij met het oog op Jezus Christus het Johannes na zeggen:
“Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt”.

In principe ging dat woord in vervulling op Golgotha’s kruis toen Christus het oordeel van God over de zonde droeg. In volstrekte zin zal het vervuld worden als Jezus Christus terugkomt en de zonde uit de wereld bant.
In deze tijd verlost Jezus Christus een ieder al, die in Hem gelooft, persoonlijk uit de macht van de zonde. Straks zal de zonde totaal uit de wereld worden uitgebannen. Een geweldige boodschap is dat en ze is waard aangenomen te worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies