887 Ik ben de stem van een roepen de in de woestijn

Deze uitspraak wordt in het gewone spraakgebruik wel eens gehoord en de spreker wil er dan mee aangeven dat alles wat hij zegt geen gehoor vindt. Dat de uitspraak ontleend is aan de Bijbel, weten de meeste mensen niet. De man die het optreden van Jezus Christus aankondigde, Johannes de Doper geheten, heeft deze woorden gesproken toen men hem vroeg naar zijn identiteit. Trad hij op als de Christus, wiens komst door de profeten van Israël was voorzegd, of was hij misschien Elia, waarover de laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi, het had gehad?

Johannes wijst al deze suggesties af met de woorden die boven dit stukje staan. De woorden heeft hij niet van zichzelf, want de profeet Jesaja heeft jaren tevoren het optreden van Johannes de Doper in de woestijn van Judea zó aangekondigd. De voorloper van Jezus Christus zou niet zichzelf op de voorgrond plaatsen, nee, hij zou als het ware slechts een stem zijn. Het ging niet om hem, maar om zijn boodschap. Welnu, de Joden konden uit het gedrag van Johannes opmaken dat deze profetie nu vervuld werd. Johannes trad inderdaad op in de woestijn en hij wees heen naar de Christus. Dat ging gepaard met de oproep: “Maak recht de weg des Heeren”.

Als oudtijds een koning zijn intrede deed in een stad, dan knapte men de weg naar de stad op. Men maakte de weg recht. Johannes de Doper bedoelt met deze woorden niet het letterlijk opvullen van kuilen in een weg, maar het bereiden van de weg naar het hart. De Joden moesten zich bekeren en hun hart openstellen voor de boodschap van het evangelie, zodat ze Christus zouden aannemen als Hij openbaar ging optreden. Ze moesten door zich te laten dopen laten zien dat ze zich bekeerden. Ze gaven daarmee te kennen dat ze van hun zonden gereinigd wilden worden.

Predikers in deze tijd moeten het voorbeeld van Johannes volgen. Ze moeten niet zichzelf naar voren schuiven door van de prediking een show te maken, ze moeten slechts een stem willen zijn. Zo wil dit blad ook slechts ‘een stem’ zijn. En de boodschap is door de eeuwen heen niet veranderd. Ze luidt nog steeds, dat de weg naar het hart recht gemaakt moet worden.

Bekering tot God en geloof in Jezus Christus, daar komt het op aan!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies