926 Invuloefening

Weet u wat er in bovenstaande titel op de plaats van de puntjes had moeten staan? Dit: het oordeel komt… Maar als ik dat er neer gezet had, zou dat niet direkt tot lezen uitnodigen, vindt u wel? We horen nu eenmaal liever opwekkende geluiden dan pessimistische klanken. Zelfs al zijn de eerste minder met de werkelijkheid in overeenstemming dan de laatste. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Het oude boek van God, DE BIJBEL, leert ons dat wel heel duidelijk.

Het eerste deel van de Bijbel, het OUDE TESTAMENT gaat grotendeels over het volk Israël. Onder dat volk traden profeten van God op. Ze predikten meestal een ernstige boodschap. Ze hadden het over de straf van God, die het volk vanwege zijn zonde treffen zou. De Israëlieten wilden daar echter niet van horen. Ze luisterden liever naar valse profeten. Die hadden tenminste een wat vrolijker prediking. Zo was het toen en zo is het nu. De mensen zijn in het algemeen net als Achab, de koning die zo omstreeks 860 jaar voor Christus over het noordelijk rijk van Israël regeerde. Deze behoorlijk machtige vorst wilde proberen de stad Ramoth, die vroeger bij Israël behoord had, te heroveren. Zoals gebruikelijk moesten de profeten geraadpleegd worden om na te gaan of de tocht succesvol zou wezen of niet.

Er waren maar liefst vierhonderd profeten die luidkeels verkondigden, dat de veldtocht gerust kon doorgaan, want de afloop zou zeer gunstig zijn. Deze lieden aarzelden niet te beweren dat God hen dat gezegd had. Voor deze gelegenheid liet Achab, op verzoek van koning Josafath, die zijn bondgenoot in de strijd wilde wezen, nog een andere profeet raadplegen.

Deze profeet, Micha geheten, moest daarvoor nota bene uit de gevangenis gehaald worden. Was het dan een dief of een oproerkraaier, dat de koning hem in de gevangenis gezet had? Welnee, maar Micha had Achab op zijn fouten gewezen en het oordeel van God aangekondigd en daar was de koning niet van gediend geweest en dus had hij hem in de gevangenis gestopt

Wel, Micha laat ook nu een pessimistisch geluid horen; hij verkondigt dat het met de veldtocht heel verkeerd zou aflopen en dat Achab zou sneuvelen. Luistert de koning naar deze waarschuwing? Last hij de veldtocht af? Nee, hij legt het woord van Micha naast zich neer. De profeet gaat terug de gevangenis in en Achab maakt zich op voor de strijd. Wel is hij zo voorzichtig om vermomd op zijn gevechtswagen te gaan staan. Alsof hij daarmee God om de tuin kon leiden Een pijl op goed geluk door een Syriër afgeschoten treft hem tussen de gespen van zijn harnas en enige ogenblikken later is Achab er niet meer
Natuurlijk had Micha de koning een vrolijke boodschap kunnen vertellen net als de valse profeten gedaan hadden. Dat zou hem ook veel liever geweest zijn, maar dan zou hij hebben moeten liegen.

Zo zouden wij u ook veel liever een vrolijk geluid laten horen en het praten over uw oordeel achterwege laten. Maar dan zouden we ontrouw zijn aan God.
Hoe kon Micha voor een volk dat met God geen rekening wenste te houden een optimistisch toekomstbeeld schilderen? Dat was toch totaal onmogelijk!
Net zo min kan aan een wereld, die met God heeft afgerekend en die Jezus Christus verworpen heeft, gezegd worden dat men zich geen zorgen hoeft te maken, dat het allemaal wel op zijn pootjes terecht komt. Net zo min kan aan een christenheid, die in haar opvattingen hoe langer hoe meer water bij de wijn doet, gezegd worden dat God wel goedkeurend op haar neerziet. De Bijbel kondigt namelijk heel duidelijk het oordeel aan, en wel:
Over de mens individueel
“ het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel”-(Hebreeën 9 vers 27);
Over de christenheid
“Zo dan, omdat u lauw bent zal Ik u uit mijn mond spuwen”- (Openbaring 3 vers 6);
Over de wereld
“En de wereld gaat voorbij en haar begeren ”- (1 Johannes 2 vers 17);
“Is God die zijn toorn doet voelen soms onrechtvaardig? Volstrekt niet;
Hoe zal God anders de wereld oordelen?”- (Romeinen 3 vers 5b en 6).

Gelukkig echter is hiermee niet alles gezegd. De titel van dit stukje laat dat zien: “er is redding mogelijk” zo luidt die. Nu wil ik wijzen op het woord van een andere Israëlitische profeet uit de oudheid. Hij kondigde het oordeel van God aan met deze woorden:

“Verdelging is vast besloten Ja, verdelging die vast besloten is, voltrekt de Here, de Here der Heerscharen, in het midden van de hele aarde” (Jesaja 10 vers 23).

Op het moment dat Jesaja deze woorden sprak, trad Assyrië op als de grote vijand en onderdrukker van Israël. Dit wrede Assyrië zou vreselijk huishouden in het land Kanaän. God liet dat gebeuren als een kastijding van Zijn hand voor de zonden van het volk. Maar God spreekt ook van uitredding. Uitredding voor wie? Voor hen die zich bekeren! Jesaja zegt het zo:
“Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God”.

Zo is er ook nu redding mogelijk voor ieder die zich tot God bekeert en die gelooft in Jezus Christus. Ook in onze dagen heeft God “een rest” die behouden zal worden. De grote vraag is of u bij die rest wilt horen. Of blijft u liever meelopen met de massa, die zich aan God weinig of niets gelegen laat liggen? Of wilt u liever luisteren, net als Achab, naar de valse profeten van onze tijd, die u voorhouden dat het allemaal wel mee zal vallen en dat er heus een betere wereld komt als wij de handen maar ineenslaan, de energieproblemen overwinnen, de discriminatie opheffen, enz. Alsof het grote probleem waar we mee zitten niet onze zonden tegen God zijn!

Doe niet als Achab. Ga niet uw ondergang tegemoet, zoals hij. Geloof in Gods Woord. Bekeert u en aanvaardt Jezus Christus als uw Heiland en Heer. Dan wordt u een werkelijk gelukkig mens, dan maar ook alleen dan heeft u een optimistische toekomstverwachting.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies