930 Wat aan het vrederijk voorafgaat

Voordat Jesaja de toestand in het Vrederijk beschrijft, laat hij zien wat daaraan vooraf zal gaan. Het is niet opwekkend wat hij daarover schrijft, luistert u maar:

“Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen de goddeloze doden”( vers 4).

Kort en zakelijk gezegd: aan het Vrederijk zal het oordeel voorafgaan, dat met het kwaad en met de boosdoeners afrekent.
‘Ah’, zegt iemand, ‘dan wordt dus met de kapitalisten afgerekend…’.
‘Oh’, zegt een ander, ‘dan worden de massamoordenaars een kopje kleiner gemaakt…’.
‘He’, zegt een derde, ‘dan gaan de vrome, godsdienstige huichelaars er dus aan…’.

Maar…waarom zo naar een ander gekeken? Er staat dat Jezus Christus, als Hij terugkomt, “de goddeloze” verdelgt. De goddeloze is de mens die niet met God rekening houdt. En er zijn kapitalistische en marxistische goddelozen, er zijn ruige en geciviliseerde goddelozen, er zijn godsdie Õnstige en ongodsdienstige goddelozen…Er wordt met de goddeloze afgerekend…dus…met u??? Leeft u tot nu toe alsof er geen God bestaat? Is God voor u hoogstens een reservepost?? Doet u alsof er nooit een eindafrekening zal plaatsvinden? Ja, dan bent u die goddeloze…Een hele nette misschien, maar toch een goddeloze. Dan kunt u het rijk van Jezus Christus wel vergeten…

Gelukkig echter hoeft dat niet zo te blijven. Dezelfde Jesaja heeft gezegd:

“De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtigde man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55 vers 7).

Dit is het oude nieuws, dat nog altijd het nieuws voor deze tijd is. Christus wilde voor goddelozen, voor zondaars – en dat zijn we allemaal – sterven op het kruis. Belijd dan uw schuld voor God en geloof in Jezus Christus, dan staat u genoteerd voor het Vrederijk, waar “de wolf met het lam verkeren zal”

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies