999 Er is geen hel

“Er is geen hel”

Helaas komt het voor dat mensen, die geloven dat de bijbel Gods woord is, ja, die zelfs weten, dat Jezus ook voor hen stierf en het oordeel droeg, beweren, dat er geen hel is. Niet alleen dus, dat men deze dwaalleer vindt in diverse secten, die men moeilijk nog christelijk kan noemen, maar ook bij anderen vindt men soms deze opvatting. Het gevolg is dat onbekeerden, die zich soms verschuilen achter deze uitspraken, de gevolgtrekking maken: als er toch geen hel is, waarom zouden we ons dan bekeren ?

Voor de laatsten zou ik alleen een woord van, ik meen Wesley, willen citeren: “Twee minuten in de hel zullen de mensen vlug genoeg van de realiteit van het bestaan doen overtuigen.” Ik wil hier enkele teksten uit Gods woord citeren en als u zich daardoor niet laat overtuigen, maar toch vasthoudt aan uw menselijke overleggingen, bijv. dat een liefhebbend God geen heliestraf kan instellen enz., weet dan, dat u straks verantwoordelijk zult staan voor Hem. die u zo ernstig liet waarschuwen.
Hier volgen dan deze duidelijke uitspraken:

 1. Gaat weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is. (Matth. 25:4).
 2. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn. (Matth. 25 : 46).
 3. Het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel,
 4. in het onuitblusbaar vuur,
 5. waar hun worm niet sterft,
 6. en het vuur niet uitgeblust wordt. (Marc.9: 45, 46).
 7. Werpt de onnutte slaaf uit in buitenste duisternis,
 8. daar zal wening zijn en
 9. knersing der tanden. (Matth. 25: 30).
 10. Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruweldaders, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel, die met vuur en zwavel brandt,
 11. hetwelk is de tweede dood (Openb. 21 : 8).
 12. Buiten zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de moordenaars, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft en doet (Openb. 22: 15).
 13. Die tot straf zullen lijden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte (2 Thess. 1:9).

En dat deze straf eeuwig-durend is en er geen omkeer mogelijk is blijkt ook nog uit:
Opdat gij niet bedroefd zijt evenals de anderen, die geen hoop hebben (1 Thess. 4: 13.
Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hen, (Joh. 3 : 36).
En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht tot in alle eeuwigheid (Openb. 20: 10).
Wel is er dus alle reden de mensen te wijzen op Hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hei (Matth. 10: 28).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies