Afzondering van de wereld

Betreft: Afzondering van de wereld

Vraag:

Abram moest land en familie verlaten. In hoever moeten wij ons van de wereld afzonderen. Nu wordt er ‘christelijke’ politiek bedreven. Kun je daarom nog wel zeggen dat de wereld in de greep van de duivel is?

Antwoord:

a) Onder ‘de wereld’ kunnen we verstaan het geheel van het geschapene. Daarvan is God de Schepper, zie Jh 1: 12 Van die schepping is de mens de verantwoordelijke vertegenwoordiger. De wereld onder leiding van de mens heeft God echter niet gekend.. De mens is van God afgeweken.
Van het afvallige wereldsysteem is satan de overste geworden.

b) Behalve als het totaal van het geschapenen kunnen we met wereld dan ook duiden op het wereldsysteem zoals dat onder leiding van satan geworden en verworden is. Met de ‘wereld’ als boos systeem mogen we nooit gemene zaak maken. Dat betekent niet alleen dat we niet mogen zondigen: hoereren, frauderen, enz. Maar ook dat we met het streven van de wereld om de zaken zonder God op te knappen niet mogen meegaan, als ook dat we ons aan wereldse, zondige vermaken niet mogen overgeven.
In 1Jh 2: 15,16 worden duidelijk de drie zaken geschetst waardoor de wereld als systeem gekenmerkt wordt. Door die begeerten mogen wij ons niet laten leiden.

Over ‘christelijke’ politiek zou wel het een en ander te zeggen zijn. Sommigen doen daaraan mee omdat ze menen dat ze Gods stem in de volksvertegenwoordiging moeten laten horen. Anderen menen dat je nooit aan politiek kunt doen zonder vuile handen te maken en achten het democratisch beginsel – het volk beslist, bepaalt de koers of wil die bepalen, – waarbij de stem van de helft plus één geldt, niet naar Gods gedachten.

Hoe men over het meedoen aan christelijke politiek ook denkt een ding staat vast en wel dat ‘christelijke politiek’ in de afgelopen jaren bijv. de prostitutie niet heeft uitgebannen.Er werd en wordt belasting van geheven!!. Op de greep van satan op de wereld heeft wat dat betreft de christelijke politiek geen verandering gebracht. Het blijft dus – behalve in bepaalde gevallen – bij het afleggen van een bepaald getuigenis

De Bijbel noemt satan de god van deze eeuw (2Ko.4: 4) en de overste van deze wereld (Jh 14: 30). Hij was dat en hij is dat nog steeds. Wel is het zo, dat christenen op ons maatschappelijk bestel invloed hebben uitgeoefend. De werking van het zout was merkbaar. Maar dat werkte remmend, op de werking van het kwaad. Bepaalde dingen konden worden ‘bijgeschaafd’ om erger te voorkomen. Maar op het karakter van de wereld heeft christelijke politiek geen invloed.
Van de wereld geldt nog steeds dat ze in het boze ligt (zie teksten als Jh 17: 9, 14, 16,25; 1 Jh.5: 19).

Op de kwestie of een christen aan politiek moet doen gaan we verder niet in. We laten wat dat betreft iedereen vrij wat zijn eigen geweten betreft..

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies