Apostelen in deze tijd

Betreft: Aanwezigheid van apostelen in deze tijd.

Vraag:

U stelt dat er nu geen apostelen meer zijn, maar Ef.4: 11 en Op 18: 20 dan?

Antwoord:

In Ef 2: 20 lezen we dat de Gemeente gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten.
In dat gedeelte gaat het niet om een plaatselijke gemeente, maar om de Gemeente in volle zin d. w. z. het totaal van alle gelovigen vanaf de Pinksterdag tot aan de Opname. Van die Gemeente vormen de apostelen en profeten het fundament. Ze behoren dus tot de begintijd. Het fundament zit nu eenmaal niet ergens boven in het gebouw.
Hoe kan het dan dat in Ef 4 de apostelen en profeten genoemd worden als de gaven die nodig zijn voor de opbouw van het lichaam van Christus?

De oplossing van dit probleem is deze, dat de dienst van de apostelen en profeten schriftelijk doorgaat. Door zijn brieven spreekt b.v. de apostel Paulus nog steeds tot ons. Met de profetendienst is het net zo. De meeste apostelen waren tevens profeten, daarnaast kunnen we b.v. Lukas en Markus er ook onder rekenen, evenals Judas en Silas (Hd 15: 32. Ten aanzien van de dienst van profeten is er deze bijzonderheid dat het bedienen van het reeds geopenbaarde woord tot stichting, vermaning en vertroosting (1 Ko 14: 3 ) ook profeteren heet.
De dienst van profeten, die ons geïnspireerd het woord van God openbaarden is afgelopen, maar de toepassing van het geopenbaarde woord op hart en geweten gaat nog steeds door.

In Op 18: 20 gaat het eveneens om de in Ef 2: 20 en 4: 11 genoemde apostelen. Zoals van de farizeeen het bloed geëist zal worden niet slechts van Zacharia de zoon van Barachia, maar ook het bloed van Abel, zo zal van de valse bruid, de hoer het bloed geëist worden van allen die door eenzelfde soort vals godsdienstig getuigenis in de loop der eeuwen zijn gedood. N.B. Bij profeten zal hier w.s. mede aan de Oudtestamentische profeten gedacht moeten worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies