Ark van Noach

Betreft: Ark van Noach

Vraag:

Wat zegt u van de stelling dat het verhaal van de ark van Noach niet oorspronkelijk is?

Antwoord:

Onder allerlei volken zijn verhalen over een grote vloed, die de mensen verdelgde, in omloop. Dat geeft aan dat de Bijbel in elk geval betrouwbaar is wat het vermelden van een grote voed betreft.

Nu is bij opgravingen in het Midden-Oosten een zondvloedverhaal aan het licht gekomen dat van alle verhalen het dichtst bij de bijbelse weergave van de zondvloed staat.
Het verschilt er echter in heel belangrijke zaken van. Het is o.a. puur heidens getint wat de godheden betreft. Maar verhoudingsgewijs komt het er het dichtste bij.

Wat zegt men nu? Wel dit, dat het bijbelse zondvloedverhaal een gekuiste versie van het Babylonische verhaal is. De Joden zouden het Babylonische verhaal omgewerkt hebben en er een monotheïstische (die van één godendom ) kleur aan gegeven hebben.

Met veel meer recht kan echter gesteld worden, dat het Babylonische verhaal – en dat geldt voor elke heidense weergave – een verbastering is van het zondvloedbericht zoals het bij de ‘vaderen’ bekend was en in de Bijbel staat opgetekend. Voor hen die de Bijbel aanvaarden als het Woord van God is dit maar niet een veronderstelling, maar een feit.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies