Avondmaal

Betreft: Avondmaal

Vraag:

  1. Waarom deed Judas niet mee met het avondmaal?
  2. Wat is het verschil tussen de paasmaaltijd en het avondmaal?
  3. Waarom het avondmaal, wanneer moeten we het vieren en wie mogen eraan deelnemen?

Antwoord:

Judas aan het avondmaal.
Als je Lk 22: 7-30 leest lijkt het of Judas ook aan het avondmaal heeft deelgenomen, als alle onderdelen in tijdsvolgorde zouden zijn opgeschreven. Vanaf vers 21 worden enkele dingen vermeld die tijdens de bijeenkomst in de bovenzaal hebben plaatsgevonden, maar die niet per se na de viering van het avondmaal plaatsgehad behoeven te hebben. Zo kan de uitspraak van de Heer in vers 21-23 al eerder gedaan zijn en de ruzie van vers 24 al eerder plaatsgevonden hebben. Het komt meer voor dat bepaalde gebeurtenissen niet volgens tijdsorde, maar volgens morele orde vermeld worden.
In Jh 13: 21-30 wordt het aanwijzen van de verrader vermeld. Het indopen van het brood in de saus dat daar vermeld wordt heeft niet met het avondmaal te maken, maar met het indopen van brood in de saus van het paschamaal. Daarna verdwijnt Judas.
Johannes vermeldt de instelling van het avondmaal niet, maar dat moet dan daarna plaatsgevonden hebben. Dit blijft echter een omstreden punt.

Als Judas inderdaad niet deelgenomen heeft aan het avondmaal dan zal dat niet geweest zijn omdat hij een zwakke gelovige was, of omdat hij angstig was om zich te bezondigen, maar omdat hij een ongelovige, ja zelfs een dief was.
Een gelovige in deze tijd mag zich niet achter Judas ‘verschuilen’ om het avondmaal ‘te mijden’.
Anderzijds moet men zich wel degelijk tot God hebben bekeerd en in het geloof de Heer Jezus Christus aangenomen hebben (zie Jh 1: 12 om aan het avondmaal deel te mogen hebben.

Verschil tussen de paasmaaltijd en het avondmaal
Aan de Joden is het Paschamaal gegeven om terug te denken aan de verlossing die God in Egypte bewerkt had. Door het bloed van het Lam aan de deurpost werden ze beveiligd voor het oordeel van God dat de lijfelijke dood van de eerstgeborene inhield en daarop volgde de verlossing uit het aardse land Egypte. Zo’n Pascha vieren wij niet, het behoort tot de ‘oude’, joodse bedeling.
Het Paschalam wijst echter heen naar de Heer Jezus Christus (1Ko 5: 7),. Als we in Hem geloven gaat Gods oordeel aan ons voorbij en zijn we beveiligd voor de eeuwige dood. God heeft ons niet verlost uit een aards land en uit aardse slavernij maar uit het geestelijke gebied, dat in de Schrift ‘de wereld’ heet en uit de geestelijke slavernij van satan.

Waarom vieren we het avondmaal?
Het avondmaal is een gedachtenismaal ter ere van God en van de Heer Jezus. We verkondigen daardoor zijn dood en eren de Heer als Degene die voor ons leed en stierf, maar ook als Degene die is opgestaan en eenmaal zal terugkomen.(zie 1Ko 11: 23-26). We nemen deel aan brood en wijn ‘ter gedachtenis’ van de Heer Jezus Christus.

Wanneer moeten we het vieren?
De eerste discipelen vierden het avondmaal elke dag. Dat blijkt uit Hd 2: 42,46. De term het ‘breken van het brood’ die daar gebruikt wordt slaat op het vieren van het avondmaal. Uit Hd 20: 7 laat zich afleiden dat men het later op de eerste dag van de week deed. Er is geen speciaal voorschrift hoe vaak en wanneer, maar de uitdrukking ‘zo dikwijls gij het brood breekt’ houdt in, dat het niet gaat om een paar keer per jaar.In diverse kringen wordt dan ook het avondmaal elke zondag gevierd.

Wie mogen eraan deelhebben?
a. Zij die gelovigen zijn;
b. die geen zondig leven leiden of dwaalleer huldigen (zie 1 Ko 5 en 2Jh: 8-11 en
c. die geen omgang met zulke bozen -als onder b bedoeld- hebben waardoor ze gemeenschap zouden hebben met hun zonden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies