Begraven of cremeren

Betreft: Begraven of cremeren

Vraag:

Is er een bijbelse onderbouwing te geven voor begraven of cremeren?

Antwoord:

Er zijn geen teksten die het begraven van een dode voorschrijven of het cremeren verbieden.
Dat laatste mag niet leiden tot de conclusie: ‘Het is niet verboden, dus mag het.’. We hebben namelijk te vragen naar de strekking van de Schrift en dan kunnen we dit opmerken:

Pro begraven

a. begraven is een oud Joods en Christelijk gebruik.. In de Bijbel lezen we dat door hen die God dienden de doden begraven werden. Zie Gen 23:19; 49: 29-33; 50::24-26
Bijkomende zaak:
ons lichaam is niet van onszelf (1 Ko 6:19-20)
onze lichamen zijn leden van Christus (1 Ko 6:15)
onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest (1 Ko 6:19)
wat we met ons lichaam doen bij de dood is dus niet onbelangrijk.
b. begraven wordt in de bijbel vergeleken met planten, of zaaien

  • dat ziet vooruit naar de opstanding (zie 1 Ko 15: 35-50)
  • christenen verwachten niet de verlossing uit het lichaam, maar van het lichaam (Rom 8: 23)
    De aartsvaders wilden begraven worden in het beloofde land. Zij wilden daar de opstanding meemaken.

c. een belangrijk voorbeeld vinden we in de geschiedenis van Mozes. God heeft deze, godsman niet door vuur tot zich genomen en a.h.w. gecremeerd, en op die manier voorkomen dat men Mozes zou gaan aanbidden (denk aan de koperen slang (2 Kon 18:4) zoals hij deed met de tweemaal vijftig soldaten die Elia wilden gevangen nemen, maar God heeft Mozes op
een onvindbare plaats begraven!
d het grote voorbeeld is Jezus Christus. Hij werd begraven en stond daarna op.
(vgl 1 Ko 15::3, 4 en merk op dat Paulus niet sterven en begraven combineert, maar begraven en opstanding.

Contra crematie

a. cremeren is een heidens gebruik
b. daar staat achter de onderwaardering van het lichaam

  • de gedachte van incarnatie bij oosterse godsdiensten houdt in dat :
    de mens tenslotte het bestaan in het lichaam zal ‘overstijgen’
  • de opvatting o..a. van Plato betekent dat het lichaam gezien wordt als een
    kerker waaruit de mens bevrijd moet worden.

c in het Oude Testament werden lijken verbrand als een ‘oordeel’ van God,
zie Lev 20:14 en 21:9

Het bovenstaande mag duidelijk maken dat begraven bijbels is en cremeren niet.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies