Bekering en berouw

Betreft: Bekering en berouw

Vraag:

Is bekeren omdraaien? Wat betekent ‘berouw’?

Antwoord:

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en in die taal komen een drietal woorden voor die met de vraag te maken hebben.

a. Er is een woord dat vertaald is met ‘berouw hebben’ (zie Mt 21: 29,32; 27: 3; 2 Ko 7: 8; Hb 7: 21). Het zou ook met ‘spijt hebben’ weergegeven kunnen worden.

b. Een tweede woord, dat zo’n vijftig maal in het Nieuwe Testament voorkomt wordt ook wel met ‘berouw hebben’ vertaald, maar het gaat wat dieper dan spijt hebben. Het betekent dat je jezelf veroordeelt. Je erkent voor God gezondigd te hebben en dat zit je in de weg, je hebt er verdriet van. Dit woord komt o.a. voor in Lk 13: 3,4; 15: 7; Hd 2: 38; 8: 22; 17: 30; 20: 21; Op 2: 5. Dit woord wordt ook wel met bekeren weergegeven, daarbij staat dan de innerlijke verandering op de voorgrond.

c. Een derde woord, dat ook vaak voorkomt, wordt met ‘bekeren’ of met ‘terugkeren’, ‘terugbrengen’ vertaald. In dat woord zit de gedachte van omdraaien, omkeren. Hoewel het innerlijk aspect niet uitgesloten is, staat hier de uiterlijke verandering van gedrag op de voorgrond. Het betekent een andere leefwijze beginnen waarin met God rekening gehouden wordt. Dit woord komen we o.a. tegen in Lk 1: 16; Hd 9: 35; 15: 19; 1 Th 1: 9; Jk 5: 20

De onder b en c bedoelde woorden komen in twee teksten in de Bijbel samen voor, te weten in Hd 3: 19 ‘Heb dan berouw en bekeert u’ en Hd 26: 20 bBekering en berouw hebben ‘dat zij berouw hebben en zich tot God bekeren’

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies