Bijbel – De tekst Nestle Marshall

Betreft: De tekst van de Bijbel

Vraag:

Wie of wat is Nestle-Marshall

Antwoord:

Eberhard Nestle, 1851-1913 was een Duitse theoloog. In 1898 verscheen van hem een uitgave van het Griekse Nieuwe Testament, die over de gehele wereld wordt gebruikt als de gezaghebbende tekst van het N.T.
Hij probeerde een zo objektief mogelijke tekst te geven en deed dit als volgt. Hij vergeleek de uitgave van Tischendorf en die van Westcott-Hort. Waar ze overeenstemden nam hij hun tekst over. Waar ze verschilden raadpleegde hij de tekst die Weynouth het licht had laten zien en liet die dan beslissen. In een later stadium nam hij de tekst van Weiss als beslissend aan (in zo’n geval).

Deze Griekse uitgave heeft de zogenaamde Textus Receptus vrijwel verdrongen. Deze laatste was in 1633 verschenen bij de gebr. Elzevier in Leiden in tweede druk. In het voorbericht stond: ‘textum ergo nunc habes ab omnibus receptum’. De uitgave van Nestle werd naar aanleiding hiervan de Stuttgarter Receptus genoemd.

In 1953 is er in Engeland een zogenaamd Interlineair Greek – Englisch New Testament verschenen. Dit is een nieuw testament met de Griekse tekst van Nestle wijd onder elkaar afgedrukt en met een zo letterlijk mogelijke Engelse vertaling tussen de Griekse tekst in.
Ter vergelijking is in de linker marge de tekst van de Authorised Varsion opgenomen. De letterlijke vertaling in het Engels is verzorgd door Alfred Marshall, vandaar de aanduiding Nestle-Marshall.

P.S. Van het Nestle Griekse Nieuw Testament is onlangs een 26e druk verschenen. De oorspronkelijke uitgave is herzien door Aland en deze verbeterde uitgave wordt Nestle-Aland genoemd.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies