Bijbel – Schrijvers OT

Betreft: Schrijvers OT

Vraag:

Wie schreven de boeken van het Oude Testament?

Antwoord:

Zover we kunnen nagaan of bevroeden zijn dat volgende personen geweest:
-Mozes: Genesis tot en met Deuteronomium
(wat Genesis betreft w.s. met behulp van
mondelinge of schriftelijke overlevering)
-Jozua: Jozua (plus slot Deuteronomium)
-Samuël?: Richteren
-Samuël?: Ruth
-Samuël: wetten van het koningschap (1 Sm 10: 25)
-Nathan:
-Gad: geschiedenis van David (1 Kr 29: 25)

-Nathan:
-Ahia:
-Iddo: geschiedenis van Salomo (2 Kr 9: 29)

-Semaja:
-Iddo: geschiedenis van Rehabiam (2 Kr 12: 15)
-Iddo: geschiedenis van Abia (2 Kr 13: 22)
-Jehu: geschiedenis van Hiskia (2 Kr 32: 32)
-Jehu?: geschiedenis van Manasse (2 Kr 33: 19)
-Jehu?: geschiedenis van o.a. Josia (2 Kr 35: 27)
Uit bovenvermelde – boeken zijn w.s. de boeken Samuël, Koningen samengesteld.
-Ezra: w.s. Kronieken boek Ezra (verbonden met Kronieken)
-Nehemia: boek Nehemia
-Nehemia?: boek Esther
-Nehemia?: boek Job

David, De Korachieten, Asaf, Salomo, Ethan en Mozes
: boek der Psalmen

-Salomo: Spreuken
-Agur: Spreuken (30)
-Lemuël: Spreuken (31)
-Salomo: Prediker
-Salomo: Hooglied
-Jesaja: Jesaja
-Jeremia: Jeremia
-(Baruch): Klaagliederen
-Ezechiël: Ezechiël
-Daniël: Daniël
-Hosea: Hosea
-Joël: Joël
-Amos: Amos
-Obadja: Obadja
-Jona: Jona
-Micha: Micha
-Nahum: Nahum
-Habakuk: Habakuk
-Zefanja: Zefanja
-Haggaï: Haggaï
-Zacharia: Zacharia
-Maleachi: Maleachi

N.B. Aangenomen dat elk van de ‘kleine Profeten’ zijn eigen boek heeft geschreven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies