Bitterheid tegenover God

Betreft: Bitterheid tegenover God

Vraag:

Als je je zonde belijdt bijv. bitterheid tegenover God dan, moet er toch iets anders voor in de plaats komen?! Wat is dan het tegenovergestelde van bitterheid

Antwoord:

Als we onze zonden belijden en met onze zondige levenswandel afrekenen dan moet daar iets anders voor in de plaats komen. Ons hart is namelijk geen neutraal terrein of een terrein dat ‘leeg’ is.

Daarbij gaat het niet alleen om daden die we doen, maar om de gevoelens waaruit deze daden voortkomen. Als we tot geloof in Jezus Christus gekomen zijn dan zijn we ‘nieuwe mensen’ geworden in Gods oog. We zijn wedergeboren mensen. In de praktijk moet dat nu gestalte krijgen door een ‘nieuwe’ wandel. In de Bijbel vinden we vooral in de brief aan de Efeziërs en in die aan de Kolossers dat het nieuwe gesteld wordt tegenover het oude. Neem maar Ko 3: 5-15. We vinden daar de uitdrukking ‘doodt dan’ (vs. 5); ‘wegdoen’ (vs 8) met daartegenover ‘doet aan'(vs 12).

Onder bitterheid tegenover God verstaan we dat we het niet eens zijn met God, we hebben kritiek op Hem, we zijn boos op Hem (denk eens aan Jona), we hebben verkeerde gevoelens ten opzichte van God. Welnu, dat moeten we belijden en oordelen. We moeten bedenken dat God goed voor ons is en gevoelens van liefde en waardering voor God hebben.

Het is er precies zo mee als met onze verhouding tot medegelovigen. Als we bitterheid ten opzichte van hen koesteren dan hebben we kritiek op ze, we zijn boos op ze en we uiten dat in liefdeloze woorden en misschien wel in een agressief gedrag. Daartegenover staat dat we onze medegelovigen goed gezind zijn, dat we welwillend tegenover ze zijn en we in liefde met ze omgaan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies