Bloed zweten – leven geven

Als grote droppels bloed

In Lk 22: 44 lezen we over de zware strijd die de Heer Jezus doormaakte in Gethsémané. Er staat dat zijn zweet werd als grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Dikwijls wordt dat opgevat als zou de Heer daadwerkelijk bloed gezweten hebben. Het is echter de vraag of dat de bedoeling is. Er staat namelijk niet dat zijn zweet bloed werd, maar dat zijn zweet als grote bloeddroppels werd die op de aarde vielen. Daarbij moeten we er ook op letten dat hier over grote bloeddruppels wordt gesproken en dat geeft m.i. aan dat het niet gaat om de verandering van zweet in bloed, maar dat de druppels zweet leken op grote bloeddruppels die op aarde vielen. Bloeddruppels zijn namelijk groter dan water- of zweet druppels. De tekst legt dus wel degelijk nadruk op de zwaarte van de strijd die Christus doormaakte, maar dan door nadruk te leggen op de grote van de zweetdruppels.

De waarde van het bloed van Christus

Nu we het toch over bloed hebben is het goed na te gaan wat bedoeld wordt met de uitdrukking “de waarde van het bloed van de Heer”. Deze uitdrukking komt zover ik kan nagaan niet in de Bijbel voort, maar staat wel in bepaalde liederen, bijvoorbeeld in lied 50 van Geestelijke Liederen. We gebruiken deze uitdrukking ook vaak in onze gebeden en stellen dan dat het bloed van de Heer Jezus zo ontzaglijk waardevol is voor God. Nu klinkt het wat profaan maar ik wil er toch even de nadruk op leggen dat het daarbij niet gaat om de waarde van het bloed van de Heer als onderdeel van zijn lichaam. We moeten bedenken dat de bloedstorting van de Heer ziet op het feit dat Hij zijn leven voor ons heeft overgegeven in de dood. Bij allerlei uitdrukkingen die gaan over het bloed van de Heer moeten we dat bedenken. Als er staat dat God de Gemeente verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon (Hd 20: 28) dan moeten we eraan denken dat dit slaat op de bloedstorting van de Heer ofwel op het feit dat God Hem heeft overgegeven in de dood en Hij zijn leven heeft gegeven. Zo is ook de uitdrukking “gewassen in zijn bloed” of “verlost door zijn bloed” (Op 1:5) figuurlijk bedoeld en ziet op het feit dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven en dat wij daardoor gewassen of verlost zijn.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven

In het kader van dit artikel is het ook wel dienstig de moeilijke tekst uit Jh. 6 nader te bekijken waar sprake is over het eten van het lichaam van Christus en over het drinken van zijn bloed (zie vs 53-56). In een groot deel van de christenheid wordt deze tekst heel letterlijk opgevat. Dat hangt samen met de woorden die de Heer uitsprak bij het instellen van het avondmaal, waarbij hij van het brood zei: “dit is mijn lichaam” en van de wijn “dit is mijn bloed”. Men leest die woorden niet als “dit stelt mijn lichaam voor” en “dit stelt mijn bloed voor”, maar men neemt die uitspraak puur letterlijk. Daarbij heeft men dan een ingewikkelde theorie ontwikkeld dat onder de substantie van brood en wijn het lichaam van Christus daadwerkelijk aanwezig is. We noemen dat de transsubstantiatieleer en die o.a. wordt aangehangen in de Rooms-katholieke kerk.

Nog onlangs heeft bisschop Punt van Haarlem in het programma “Het elfde uur” zijn geloof in deze leer uitgedrukt en hij was daarin zeer oprecht.

Vaak heb ik om de woorden van Mt 26: 26-28 duidelijk te maken een voorbeeld uit het Oude Testament gebruikt en wel uit 1 Kr 11 :17-19. We lezen daar dat David water wil drinken uit de put van Bethlehem. Met gevaar van hun leven breken drie mannen door het leger van de Filistijnen heen en haalden water voor David. Als deze het water toegereikt krijgt wil hij het niet drinken en hij zegt dat zo:”Zou ik het bloed van deze mannen drinken voor de prijs van hun leven, Want met gevaar voor hun leven hebben zij het gebracht.” Voor David stond het water dat hij kreeg gelijk met het bloed, ofwel het leven dat deze mannen gewaagd hadden. Precies zo is het met de uitdrukking “dit is mijn bloed”. De Heer doelt ermee op het feit dat de wijn die Hij aan de apostelen uitreikte gelijk stond met zijn leven dat Hij zou overgeven op Golgotha.

Zo moeten we de uitspraak tenzij iemand mijn vlees eet en mijn bloed drinkt ook figuurlijk opvatten. Het betekent dat als iemand gelooft in de gestorven Heer die zijn lichaam overgaf en zijn bloedstortte hij zich daardoor figuurlijk voedt met het lichaam en het bloed van de Heer. We moeten de Bijbel letterlijk aanvaarden als het onfeilbare Woord van God, maar dat betekent niet dat we elke uitspraak in de Bijbel letterlijk moeten opvatten. In diverse gevallen is een uitspraak figuurlijk bedoeld en dat moeten we wel onderkennen.

Hopelijk is dat door dit artikel verduidelijkt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies