Calvijn – Kerk-model

Betreft: Kerk-model

Vraag:

Calvijn heeft de kerk een godsdienstig model gegeven dat de identiteit en nationaliteitsgevoelens verstrekt heeft De samenleving heeft daarvan geprofiteerd: goede wetgeving; verantwoording voor de samenleving. Hoe denkt u daarover?

Antwoord:

Het is niet precies duidelijk wat met deze vraag bedoeld is en daarom is misverstand mogelijk. De Kerk of Gemeente wordt naar het woord van Mt 16:18 door Christus gebouwd, zie ook Ef 2:19-22 en 1 Pt 2:4-6.
Deze Gemeente moet funktioneren als een Lichaam (zie Rm 12:4-8; 1Ko 12-14) en als Huis van God (zie 1 Pt 2). Naar mijn overtuiging heeft niemand het recht om dit model te veranderen. Helaas is dat vóór de tijd van Calvijn al gebeurd en heeft dat tenslotte geleid tot de hiërarchische structuur van de Rooms-Katholieke Kerk met o.a. een strenge scheiding tussen geestelijken en leken. De Hervorming heeft veel goeds bewerkt wat de leer van de rechtvaardiging door het geloof betreft, maar qua kerkstructuur is men helaas niet teruggegaan tot het bijbelse model. Ik kan dat echt niet positief waarderen.

Calvijn heeft zich ook bezig gehouden met de verhouding van de kerk tot de staat en in dat opzicht aanwijzingen gegeven, maar dat heeft niet direct met de kerkstructuur te maken, maar met de taak die gelovigen hierin volgens hem hadden. Dat dit geleid heeft tot goede staatswetten kan enerzijds gewaardeerd worden, anderzijds is het echter de vraag of wij als christenen geroepen zijn om niet – christenen te dwingen naar christelijke normen te leven. En wat het versterken van nationaliteitsgevoelens betreft moet ik opmerken dat de kerk niet nationaal gebonden is. De Bijbel spreekt over de Kerk als een wereldwijde gemeenschap van gelovigen waarin de nationaliteitsgevoelens geen rol mogen spelen (zie o.a. Ko 3:11).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies