Canon van de Bijbel

Betreft: Canon van de Bijbel

Vraag:

Teksten als Dt 4: v 2; 12: 32; Sp 30: 6; Jr 26: 2 en Op 22: 18, 19 hebben toch alleen betrekking op de toen uitgesproken of geschreven woorden?

Antwoord:

In principe is dat juist. Maar er volgt wel een algemene regel uit, namelijk dat mensen aan dat wat God zegt niets mogen toevoegen. Welnu in de dagen van de Heer Jezus had men de boeken zoals wij ze in het Oude Testament kennen. Zo werd het Oude Testament dus door Jezus en later door de apostelen erkend. We mogen de stelregel dus in ieder geval op het Oude Testament toepassen.

Wat het Nieuwe Testament betreft ligt de zaak wat moeilijker. We hebben namelijk niet een getuigenis met goddelijk gezag welke boeken of geschriften daartoe behoren. Dan zou er namelijk na de tijd van de vorming van het Nieuwe Testament weer een situatie moeten zijn ontstaan, waarin dienstknechten van God optraden die met hun gezag het Nieuwe Testament als afgesloten Woord van God verklaarden en dan zou men opnieuw kunnen vragen of die derde groep geschriften wel afgesloten is en er niets aan toegevoegd mag worden.. En zo kun je doorgaan.

Waar de Schrift zegt dat de gemeente gegrond is op het fundament van de apostelen en profeten (Ef 2: 20) en waar Paulus gezegd heeft dat hij het woord Gods voleindigd heeft (Ko 2 dit betreft de openbaring van nieuwe waarheden), mogen we aannemen dat na de apostolische eeuw geen geïnspireerde geschriften meer zijn verschenen.

En de Geschriften die in die tijd geschreven zijn hebben hun gezag verworven door hun inhoud en dat is bij het opstellen van de canon vastgelegd. We mogen dan ook van een gesloten canon spreken waaraan niet door mensen moet worden toegevoegd of afgedaan.

Het woord ‘canon’ betekent regel of richtsnoer. Onder de canon van de Bijbel verstaan we de boeken die regel of norm zijn voor het geloof. Wat het OT betreft kennen we 39 boeken te beginnen met Genesis en te eindigen met Maleachi. Het NT bestaat uit 27 boeken te weten van Mattheüs tot en met Openbaring.
We spreken van een gesloten canon en bedoelen dat dit de boeken zijn waaraan geen boeken mogen toegevoegd worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies