De geest van Jezus

Betreft: De geest van Jezus

Vraag:

Als er over de geest van Jezus gesproken wordt is dat dan zijn eigen geest of zoals iemand opmerkte de Heilige Geest?

Antwoord

Een mens wordt gekenmerkt door het feit dat we aan hem onderscheiden: geest, ziel en lichaam, zie daarvoor o.a. 1 Thess. 5:23. Vroeger beschouwde men dit als drie aparte delen van de mens, tegenwoordig beschouwt men de mens als een eenheid ( we spreken dan van het holisme) en ziet men ze als drie aspecten van het menselijk bestaan, maar die vormen de ene mens.
Men stelt het wel zo:
de geest heeft te maken met het kenleven van de mens;
de ziel ziet op zijn gemoedsleven en
het lichaam ziet op de zichtbare, werkbare behuizing van de mens.

Over dit laatste vraagstuk is de laatste jaren van de vorige eeuw nogal heel wat geschreven maar dit kunnen we buiten beschouwing laten. We stellen dat Jezus Christus waarachtig mens geworden is. Dat houdt in dat we bij Hem ook onderscheiden: geest, ziel en lichaam. Over deze drie wordt in de BIjbel heel duidelijk gesproken. We lezen in
a Joh 13:21 dat Jezus ontroerd werd in de geest
b Matth 26:38 het woord van de Heer: Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe
c Matth 27:58 over het lichaam van Jezus. Zie ook Mark 14:8

De vraag is nu of met de geest van Jezus gedoeld wordt op zijn menselijke geest of op de Heilige Geest. Toen Jezus Christus als mens geboren werd bestond Hij op dat moment uit geest, ziel en lichaam want anders was hij geen mens zoals wij. Die geest was niet de Heilige Geest, maar zijn menselijke geest. Dat blijkt o.a. hieruit dat hij daarna en dat was bij zijn doop de Heilige Geest ontving (Mt 3:16; Mk 1:10; Lk 3:22; Jh 1:33). Hiermee is de vraag al voldoende beantwoord. Er kan echter nog gewezen worden op Luk 4:1 waar staat dat Jezus vol van de Heilige Geest was en door de Geest geleid werd in de woestijn. Daar kan moeilijk bedoeld zijn dat Hij vol was van zijn eigen geest en dat die Hem in de woestijn leidde. Lees ook Hd 10:38 Net zoals wij de Heilige Geest ontvangen hebben naast onze eigen geest en net zoals wij vol van de Geest kunnen zijn, zo was dat bij Jezus het geval.
Wanneer in Matth 27:50 staat dat Jezus de geest gaf dan betekent dat dat Hij zijn menselijke geest overgaf en dat Hij dus stierf. Zie ook Luk 23:46. Het is een uitdrukking ie ziet op het sterven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies