De Heilige Geest – vol zijn / vervuld zijn

Betreft: De Heilige Geest (vol zijn / vervuld zijn )

Vraag:

Kunt u de diverse aspecten van het bezit van de Heilige Geest. belichten? Als je bezig bent met je werk kun je dan ook vervuld zijn met de Heilige Geest?

Antwoord:

Iedere gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen, maar dat betekent niet dat we altijd vervuld zijn met de Heilige Geest . We moeten hierbij twee zaken onderscheiden: vol zijn van de Geest en vervuld zijn van de Geest.

Vol zijn van de Heilige Geest

We lezen van bepaalde gelovigen, o.a. van Barnabas, dat ze vol waren van de Heilige Geest (zie Hd 6: 3, 5; 11: 24). Dat betekent dat in het algemeen genomen hun leven er door gekenmerkt werd dat ze zich door de Heilige Geest lieten leiden. Toen Barnabas echter zich in Antiochië liet meeslepen door de huichelachtige houding van Petrus (zie Gl 2: 11-14) gedroeg hij zich op dat moment zeker niet als iemand die vol was van de Heilige Geest. We kunnen dit vergelijken met wat er in Hd 6: 3 staat over het vol zijn van wijsheid. Dat kan een algemeen kenmerk van een gelovige zijn, maar het betekent niet dat zo’n gelovige in een bepaald geval niet een domme beslissing kan nemen.

Vervuld zijn met de Heilige Geest

Wanneer de Bijbel spreekt over vervuld zijn met de Heilige Geest dan wordt daar niet een algemeen kenmerk mee aangegeven, maar gaat het om een vervulling op een bepaald moment en met het oog op een bepaalde dienst. We lezen namelijk in Hd 2:4,11 dat allen vervuld werden met de Heilige Geest en daarop in talen begonnen te spreken en God begonnen te prijzen Van deze discipelen lezen we echter in Hd 4: 31 (verg. vs. 8) opnieuw dat ze vervuld werden met de Geest en met vrijmoedigheid het woord Gods spraken. Dit bewijst dat vervuld zijn met de Geest een zaak is van een bepaald moment en verband houdt met een bepaalde dienst. Dat volgt ook hieruit dat in de tijd vóór de uitstorting van de Heilige Geest bepaalde personen ook al vervuld werden met de Geest, zoals Bezaleël de bouwer van de Tabernakel, Johannes de Doper, Elisabeth en Zacharia.In deze gelovigen woonde de Heilige Geest niet, maar Hij werkte wel door hen en vervulde hen met het oog op: de bouw van de tabernakel, het uitspreken van een lofzang, e.d.

In het Grieks wordt voor vol zijn (vormen van) het woord ‘pleroo’ gebruikt, terwijl voor vervuld zijn (vormen van) het woord ‘pimplemi’ gebruikt worden. Voor de volledigheid geef ik de teksten waarin deze woorden voorkomen.
Vervuld zijn: Ex 31:3; Lk 1:15, 41, 67; Hd 2:4; 4: 8, 31; 9:17; 13: 9.
Vol zijn: Lk 4:1; Hd 6: 3, 5; 7: 55; 11: 24; 13: 52 (hier met ‘vervuld’ vertaald); Ef 5:18 (eveneens met ‘vervuld’ weergegeven).

In het geval van Johannes de Doper (Lk 1:15) is het vervuld zijn kennelijk ook een blijvend kenmerk, want er staat dat hij vervuld zou worden met de Heilige Geest van de moederschoot af.
Omgekeerd ziet het ‘vol worden’ in Hd 13: 52 niet op een algemeen kenmerk, maar op een actueel gebeuren op dat ogenblik. Let erop dat in hetzelfde verband gesproken wordt over vol van blijdschap. De woorden in Ef 5:18 duiden erop dat ons leven niet gekenmerkt moet worden door wijngebruik waardoor we een losbandig leven zouden gaan leiden, maar dat we door de Geest beheerst moeten worden, zodat we tot elkaar spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Eigenlijk zouden alle christenen ‘vol’ moeten zijn van de Heilige Geest’. helaas is dat echter lang niet altijd het geval. We kunnen zo druk zijn met onze eigen belangen, dat de belangen van God op de achtergrond komen en de Geest ons leven niet of niet volkomen beheerst. Als we daarentegen wel vol zijn van de Heilige Geest dan dragen we dat kenmerk ook wanneer we bezig zijn met ons gewone werk.

Wanneer we echter ons gewone werk doen, zijn we in het algemeen gesproken op dat moment niet ‘vervuld’ met de Heilige Geest.We zijn dan niet bezig met een geestelijke taak. Maar als we bij ons werk ineens een gesprek krijgen met een ongelovige en we bidden innerlijk God om bijstand dan kan het zijn dat Gods Geest ons vervuld en ons de juiste woorden geeft om zo iemand het evangelie te brengen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies