De volle waarheid wat is dat?

Johannes 16:13 – Je vraagt mij het volgende: wat wordt bedoeld met Volle waarheid. Met nadruk op volle.

Vraag:

Wat moeten we onder de volle waarheid verstaan?

Antwoord:

Er zijn vier belangrijke uitspraken van de Heer over de werking van de Heilige Geest die met dit onderwerp te maken hebben. We vinden ze in het in het evangelie van Johannes en ze luiden:

a) ”Die (Geest) zal u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb.” (Jh 14:26)
De neerslag daarvan vinden we in de vier evangeliën

b) ”Die zal van Mij getuigen. En u zult ook getuigen..” (Jh 15:26)
Van dat getuigen van de discipelen doet het boek de Handelingen verslag

c) “Hij zal u in de hele waarheid leiden” (Jh 16:13a)
Het bewijs daarvan vinden we in de brieven van het NT

d) “de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Jh 16:13b)
Over die toekomstige dingen is terloops sprake in diverse brieven
maar ze worden vooral vermeld in het boek ‘De Openbaring’

Toen de Heer de woorden sprak die wij hebben staan in Jh. 16:13 kenden de discipelen wel de Heer Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is, maar van wat de christelijke leer inhoudt wisten ze nog maar weinig. Die hele of volle waarheid zou hen later duidelijk worden door de werking van Heilige Geest. Die hele of volle waarheid kunnen wij kennen door de brieven (en ook door het boek Handelingen) waarin de leer aangaande Christus is ontvouwd. In die brieven lezen we niet alleen over het sterven en de opstanding van de Heer maar ook over het feit dat Hij is opgestaan en ten hemel gevaren en dat hij nu zit aan Gods rechterhand. Dat Hij zal wederkomen, dat Hij onze voorspraak is bij de Vader, dat Hij gaven heeft gegeven aan de Gemeente, enz. enz.
De hele of volle waarheid hebben wij dus (globaal gezegd) in het Nieuwe Testament

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies