Doop met de Heilige Geest (1)

Betreft: Dopen in/door de Heilige Geest

Vraag:

Wat houdt de doop met de Heilige Geest in?

Antwoord:

Johannes de Doper heeft gezegd, dat na hem iemand zou komen, die met of in de Heilige Geest en met vuur zou dopen (Mt 3:11,12). Hij doelt daarmee op de Heer Jezus. In vers 12 werkt hij het gezegde van vers 11 uit en daaruit laat zich afleiden, dat het dopen met de Geest betrekking heeft op het vergaderen van de tarwe en dat het dopen met vuur ziet op het oordeel over het kaf.

In Hd 1:5 kondigt de Heer Jezus zelf aan, dat de discipelen binnen kort daarna met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. Deze gebeurtenis vond plaats op de Pinksterdag en wordt in Hd 2 beschreven.

Op die dag werd de Heilige Geest op aarde uitgestort en nam Hij bezit van de discipelen. Zij ontvingen de Geest inwonend, zij werden met de Geest gedoopt. Uiterlijke tekenen begeleidden dat feit, zodat voor ieder duidelijk kon zijn, dat Joël 2 in vervulling ging (vgl. Hd 2:14-20 met Jl 2: 28-32). Ook bij latere uitstortingen in nieuwe situaties vinden we deze begeleidende verschijnselen (Hd 10: 44-48; 11:15-18; 19:1-7). Deze dienden niet om te tonen dat deze en gene discipel de Geest had ontvangen, maar als bewijs dat de Geest op aarde was gekomen. We mogen dan ook niet zeggen, dat de doop met de Geest of het ontvangen van de Geest altijd met deze wondertekenen gepaard moet gaan.

Wat het effect van de doop met de H.Geest is, lezen we in 1 Ko 12: 13 en dat is een uiterst belangrijke zaak. We lezen daar dat de Korinthiërs, zowel Joden als Grieken door de Geest tot één lichaam zijn gedoopt. Door de doop met de Geest worden mensen die tot geloof gekomen zijn dus gevoegd tot het ene lichaam, de Gemeente van Jezus Christus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies