Doop met de Heilige Geest (3)

Betreft: Doop met de Heilige Geest (3)

Vraag:

(a) Wat betekent met de Heilige Geest gedoopt zijn?
(b) Hoe wordt je met de Heilige Geest gedoopt
(c) Wanneer vond die plaats?

Antwoord:

(a) Gedoopt worden met de Geest betekent dat je de Heilige Geest ontvangt en gevoegd wordt bij de Gemeente, het Lichaam van Christus. Het ontvangen van de Geest en het gedoopt zijn door de Geest vallen samen. Daar komt nog bij: de verzegeling met de Geest en de zalving van de Geest. Dat zijn verschillende aspekten van een en dezelfde zaak (vgl. 2 Ko 1:21). Wie gedoopt is tot het ene lichaam, heeft de Heilige Geest ontvangen, hij is ermee verzegeld..d.w.z. God heeft hem Zijn eigendomsbewijs gegeven en hij is met de Geest gezalfd, dat ziet op het kennen van de waarheid die in Christus Jezus is (zie 1 Jh brief).

(b) Zodra iemand tot geloof komt ontvangt hij de Heilige Geest en wordt hij bij het ene Lichaam, de Gemeente of Kerk, gevoegd. In Ef 1:13 lezen we dat als iemand tot geloof komt, hij verzegeld wordt met de Heilige Geest van de belofte. Zoals gezegd vallen het ontvangen van de geest, de doop met de Geest, de verzegeling en de zalving samen. Uit Ef 1:13 volgt dus dat iemand met de H. Geest gedoopt wordt als hij tot geloof komt. Iemand moet dan wel het evangelie aangaande de gestorven en opgestane Heiland aangenomen hebben. In de begintijd ontvingen de gelovigen op verschillende wijzen de Heilige Geest. Bij de meesten gebeurde dat zonder handoplegging (zie Hd 2 en 10). In sommige gevallen ging het gepaard met handoplegging van apostelen (Hd 8 en 19:1-7). Dat betreft dan speciale gevallen waar een bepaalde bedoeling achter zit. Ef 1:13 geeft of ons echter de algemeen geldende leer en daar is geen sprake van handoplegging.

(c) De doop met de Heilige Geest vond voor de eerste keer plaats op de Pinksterdag en het effekt ervan is de vorming van de gemeente het lichaam van Christus: 1 Ko 12:12,13.
Deze laatste tekst laat zien dat ook de gelovigen te Korinthe met de Geest gedoopt zijn. De doop met de Geest is dus niet in de tijd gezien een eenmalige zaak die alleen betrekking heeft op het gebeuren op de Pinksterdag, maar vindt elke keer plaats als iemand tot geloof in Jezus Christus komt.Voor ons betekent het, dat iemand die tot geloof de Geest ontvangt en bij de Gemeente wordt gevoegd.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies