Doop van babies

Betreft: Doop van babies

Vraag:

  1. Moet je als baby gedoopt worden of als volwassene?
  2. Is klein-dopen en later belijdenis doen hetzelfde als groot gedoopt worden?
  3. Wat moet je doen met je kinderen als je ze niet wilt laten dopen en ze in de kerk niet gezegend kunnen worden als je ze niet laat dopen.

Antwoord:

1) Over dit punt bestaat nogal wat verschil van mening. We geven hier onze eigen overtuiging
a) Volgens Rm 6:4 worden we begraven door de doop. Volgens vers 3 worden we geacht de betekenis van de doop te weten. Volgens vers 12 horen we dat niet alleen te beseffen, maar er ook naar te handelen. Een baby kan dat niet beseffen.
b) Volgens Hd 22:16 heeft de doop te maken met de afwassing van de zonden. Een baby heeft nog geen zonden gedaan dus valt er nog niets af te wassen.
c) Volgens Gl 3:27 wordt je gedoopt, dat doe je niet zelf. Maar wel doe je daardoor Christus aan. Dat doe je wel zelf. Dat kan alleen als je welbewust je laat dopen. Een baby laat zich niet dopen, het is totaal geen handeling van hemzelf. Hij kan dus ook niet Christus aandoen, wat dat dan ook betekenen mag.
d)Volgens 1 Pt 3:21 is de doop een bede van een goed geweten tot God. Bij een baby werkt het geweten nog niet. De kwestie van een goed geweten speelt bij een klein kind nog geen rol. Anders gezegd: de betekenissen van de doop komen bij de zuigelingendoop geen van allen tot hun recht.

De kinderdoop baseert men dan ook op iets anders. Men stelt dat de doop als teken van het nieuwe verbond in de plaats gekomen is van de besnijdenis die het teken was van het oude verbond. Deze stelling valt echter niet uit de Schrift te bewijzen en de doop beantwoordt dan niet aan de betekenissen die de Schrift eraan geeft.

2) Nogmaals: de kinderdoop beantwoordt niet aan de betekenis van de doop zoals de Schrift die aangeeft. Je kunt het zien als een opdragen aan de Heer, maar dat is niet hetzelfde als dopen. Je kunt ook niet ‘bij voorbaat’ dopen. Het ondergaan van de doop is een beslissing die iemand welbewust moet nemen. Dan laat hij zien, dat hij voor Christus gekozen heeft. De Schrift spreekt niet over belijdenis doen, maar je laten dopen is een belijdenis.
Als iemand uit onkunde deze opvatting huldigt en er naar handelt, zal God de toewijding die daaruit blijkt op prijs stellen, maar het is en blijft niet volgens de Schrift. Als we dat inzien, moeten we de Schrift volgen en niet de ideeën van mensen.

3) Over het begrip ‘zegenen’ zou nog wel het een en ander te zeggen zijn (zie Toets 10: Zegeningenritueel), ik spreek liever over het opdragen van kinderen in het gebed. Dat kan gebeuren in het persoonlijk gebed als ouders. Men kan het doen in een huiselijk samenzijn samen met familie en kennissen erbij. In bepaalde geloofsgemeenschappen doet men het in een aparte dienst of tijdens een gebruikelijke zondagse dienst.
Bij anderen gemeenschappen waar men beducht is voor alles wat ‘ritueel’ dreigt te worden, wordt in de gewone wekelijkse bidstond gebeden voor de aanstaande moeders, en als de kinderen geboren zijn voor de babies.

Voor het overige komt het erop aan de kinderen in de vreze des Heren op te voeden en ze duidelijk te maken dat als ze persoonlijk de Heer Jezus hebben aangenomen als hun Heer, ze zich moeten laten dopen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies