Doop

Betreft: De doop

Vraag:

Wat vindt u van ‘dopen’

Antwoord:

Doopbevel
De vraag wat wij ervan vinden is niet zo belangrijk, maar de vraag wat God ervan vindt is beslissend.. Welnu, God laat ons daarover niet in het ongewisse. Uit de woorden van de Heer Jezus opgetekend in Mt 28:19 en Mk 16: 16 volgt dat mensen die tot bekering zijn gekomen, gedoopt moeten worden.
De apostel Petrus herhaalt dit bevel van de Heer Jezus, zoals uit Hd 2:38 blijkt en in het boek de Handelingen lezen we regelmatig dat mensen die tot geloof kwamen zich lieten dopen: zie Hd 2:41; 8:12; 10: 47, 48; 16:14; 16: 33; 18:8;19: 5; 22:16.

Strekking van de doop
Door zich te laten dopen, laat men zien een discipel of volgeling van Jezus Christus te zijn. Dat staat met zoveel woorden in Mt 28:19. Men voegt zich bij Christus en doet Hem aan, bekleedt zich als het ware met hem. Lees daartoe Gl 3:27. Dat moet dan in de wandel van de Christen uitkomen natuurlijk. Zie daartoe Rm 13:14

Betekenis van de doop
De doop is een symbolische handeling. Ze heeft te maken met de reiniging of afwassing van de zonden (zie nog eens Hd 22:19) en met het begraven worden met Christus (Rm 6:4-6; Ko 2:12). Tevens spreekt ze van behoud (zie 1 Pt 3:21,22)

Van dit alles zou nog veel meer te zeggen zijn, maar het bovenstaande is voldoende als eerste aanloop. Het laat zien dat gelovigen gedoopt moeten worden en wat de betekenis van de doop is.

Zie voor een uitgebreide behandeling de artikelenserie over de doop op deze website

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies