Eeuwen – Voleiding van de

Betreft: Voleinding van de eeuwen (Hebr. 9:26)

Vraag:

Wat betekent deze uitdrukking? Kun je de eeuwen in delen in 2000 j vóór de zondeval, 2000 jaar daarna tot Christus en dan nog eens 2000 jaar?

Antwoord:

Er zijn in dit verband een aantal uitdrukkingen die om een verklaring vragen, te weten:
-Gl 4: 4: ‘de volheid des tijds’. Deze brak aan toen Jezus Christus geboren werd. Hij kwam precies op het moment door God in Zijn raad bepaalt en in het woord van de profetie aangegeven, zie Dn 9:: 25, 26. Die tijd was vol op het moment dat Christus geboren werd. Vergelijk ook Rm 5: 6: ‘te rechter tijd’.
-Hb 9:26:’de voleinding der eeuwen’ ziet op dezelfde tijd als in Gl 4: 4, namelijk op de geboorte, leven en vooral het sterven van de Heer. Alle voorbijgegane eeuwen liepen op dat moment uit en vonden er hun voleinding, hun doel.

  • 1 Ko 10:11: ‘het einde der eeuwen’. Ziet op hetzelfde als waarop Hb 9: 26 doelt. Wij leven in de tijd waarin de voorafgaande eeuwen hun voltooiing hebben gevonden, waarop ze moesten uitlopen, namelijk op de tijd dat Christus op aarde zou komen om het verlossingswerk te volbrengen.
    -Mt 13: 39:’de oogst is de voleinding der eeuw’. Dat ziet op het einde van de tijd van het koninkrijk der hemelen in de verborgen vorm waarin het nu verkeert. Anders gezegd het ziet op het moment dat Jezus Christus in heerlijkheid verschijnt om zijn koninkrijk op te richten.
    -Ef 1:10: ‘de bedeling van de volheid der tijden’. Wijst op hetzelfde als waarop Mt 13: 39 doelt. De tijden lopen uit op/vinden hun volheid in de regering van Christus als alles onder Hem als Hoofd is samengebracht.
    -1 Ko 15:24: ‘daarna is het einde’. Dat is het einde van al Gods bedelingen op aarde, de tijd van de Christusregering inbegrepen. Dat einde treedt in als de eeuwige toestand aanbreekt.

We moeten erg voorzichtig zijn met speculaties over de duur van de verschillende tijden. De tijd voor de zondeval zal in ieder geval geen 2000 jaar hebben geduurd. En die van de zondeval tot Christus is veel langer geweest dan 2000 jaar. Eerder kan men zeggen dat de tijd van zondeval tot Abraham ca.2000 j. duurde, van Abraham tot Christus ca. 2000j. Maar zeker is dat niet. En laten we maar niet gaan speculeren over de tijd van Christus’ geboorte tot aan Zijn wederkomst. We moeten tevreden zijn met de mededeling dat Hij spoedig komt en daarmee rekening houden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies