Ezechiël 08:17 Hoe kunnen zij, die tot het volk behoren, jood worden?

Betreft: Es 8: 17

Vraag:

Hoe kan het, dat zij die tot de volken behoorden Jood werden? De Joden waren toch de eerste mensen uit Adam en Eva?

Antwoord:

Abraham en zijn nakomelingen werden Hebreeën genoemd. Deze naam betekent ‘van de overzijde’ en werd door de bewoners van Egypte en Palestina gegeven aan allen die van de overzijde van de Eufraat kwamen. De naam kreeg later een verengde betekenis en sloeg op de nakomelingen van Abraham. Nadat Jakob de naam Israël gekregen heeft, komt de naam Israëlieten of kinderen Israëls in zwang om er de nakomelingen van Abraham, Isaäk en Jakob mee aan te duiden.

Na de ballingschap in Babel (en misschien al eerder) werden degenen, die teruggekeerd waren uit de ballingschap Joden genoemd. Dit woord is afgeleid van de naam Juda.
Heidenen konden (en: kunnen) natuurlijk niet in letterlijke zin Joden worden, ze zijn nu eenmaal niet uit Jakob geboren. De naam Jood heeft echter ook een godsdienstige inhoud. De Joden vormen Gods verbondsvolk. Het teken van dit verbond was (is) de besnijdenis en de godsdienstige normen lagen verankerd in de wet die God aan Mozes gegeven had.
Heidenen konden in godsdienstig opzicht wel Joden worden door zich te laten besnijden en zich te onderwerpen aan de regels van de wet. En dat gebeurde in de dagen van Esther.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies