Genezing op gebed

Betreft: Genezing op gebed

Vraag:

Als ik heel oprecht tot God bidt om genezing van een zieke en God verhoort dat niet, heb ik dan niet aan de voorwaarden voor gebedsverhoring voldaan?

Antwoord:

Dat zou natuurlijk kunnen zijn, maar dat hoeft niet. We hebben in de Bijbel namelijk niet de algemeen geldende verzekering dat God ten allen tijde, alle (gelovige en/of ongelovige) zieken wil genezen. Men meent dat wel eens uit Jk 5 te kunnen afleiden, maar in dat gedeelte gaat het kennelijk om ziekte die het gevolg is van zonde. Wanneer de gelovige in zo’n geval zijn zonde belijdt voor de oudsten van de gemeente dan heft God de kastijding op en geneest deze gelovige op grond van het gelovig gebed van de oudsten.

Hetzelfde vinden we w.s. in 1 Jh 5 waar sprake is van zonde niet tot de dood. Uit het verband kan afgeleid worden dat zo iemand wel ziek geworden is en dat de dood dreigt. Als er echter voor hem gebeden wordt naar Gods wil, dat ontvangt zo iemand het leven

In andere gevallen zien we echter dat gelovigen ziek worden zonder dat zonde daarvan de oorzaak is en we zien dat deze ziekten niet altijd weggenomen worden.

In het Oude Testament lezen we dat Eliza ziek was aan de ziekte waaraan hij sterven zou (2 Kn 13:14). Dat was geen ziekte als straf. God ging deze weg met hem en nam hem door de dood tot zich.

Van Paulus lezen we dat hij een doorn voor het vlees kreeg. Dat niet omdat hij gezondigd had, maar om hem voor zondigen te bewaren. Hij is daar weliswaar niet aan gestorven, maar hij bleef dit lichamelijk lijden wel houden tot aan zijn dood.

Zo lezen we dat Paulus Trofimus ziek te Milete moet achter laten. En dat Epafroditus bij het brengen van een gave aan de apostel door ziekte het leven er zo wat bij ingeschoten was. Verder horen we dat Timotheüs een zwakke maag heeft en niet alleen water maar ook wat wijn moet gebruiken.

We hebben in de Schrift dus niet de verzekering dat een gelovige niet ziek wordt of behoeft te worden. Evenmin hebben we de algemeen geldende verzekering dat elke zieke genezen wordt als we maar in geloof voor hem bidden.

Bij al onze gebeden zullen we moeten denken aan de woorden van de Heer Jezus die in Zijn gebed zei: ‘Niet mijn wil, maar de uwe geschiede’. Maar dat neemt niet weg dat we altijd om genezing mogen bidden

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies