Geslachtsgemeenschap

Betreft: Geslachtsgemeenschap

Vraag:

Als we in zonden ontvangen en geboren zijn, is dan de geslachtsdaad in een wettig huwelijk ook zonde?

Antwoord:

Het is goed dat deze vraag gesteld wordt, want er zijn helaas nog veel christenen, die aan het geslachtsverkeer geen vreugde durven te beleven omdat ze menen, dat deze omgang – ook binnen het huwelijk – in wezen zondig zou zijn.

Dit is echter een totaal onjuiste gedachte. Natuurlijk mogen we ‘seks’ niet verheffen tot een god, waar alles om draait zoals dat momenteel in de wereld gebeurt. Wel echter is de geslachtsgemeenschap een gave van God waaraan wij vreugde mogen beleven en die op zichzelf niets met zonde te maken heeft. Dat laatste blijkt al hieruit, dat God bij de schepping van de mens – dus vóór de zondeval gezegd heeft ‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk’ (Gn 1:28). Voor de verwerkelijking hiervan is de geslachtsgemeenschap noodzakelijk en die heeft dus niets met de zondeval te maken.

Nu zou men kunnen zeggen, dat de geslachtsdaad dus alleen maar mag plaatsvinden om nageslacht te verwekken. Dat is echter ook onjuist want in hoofdstuk 2:24 wordt gewezen op het feit, dat men en vrouw één vlees zullen zijn. De geslachtsdaad is de uitdrukking van de eenheid tussen man en vrouw. Ze is dus niet beperkt in die zin dat er alleen gebruik van zou mogen worden gemaakt om kinderen te verwekken. Man en vrouw kunnen die lichamelijke eenheid beleven zo dikwijls ze daartoe behoefte gevoelen. Slechts houdt Petrus de mannen voor verstandig met hun vrouwen te leven als brozer vaatwerk (1 Pt 3:70). De vrouw mag voor de man dus niet een ‘lustobjekt’ zijn. Van belang is in dit opzicht ook de aanwijzing die Paulus geeft in 1 Ko 7:3-5).

Blijft natuurlijk nog de vraag wat het ‘in zonden ontvangen’ dan te betekenen heeft. Wel hiermee is bedoeld dat de ouders, die zelf zondaars zijn het kind in die zondige toestand verwekken waardoor dat kind de zondige natuur van de ouders erft.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies