Gezindheid

Betreft: Gezindheid?

Vraag:

Als je ongeestelijk bent, wat doe je dan verkeerd?

Antwoord:

Als je ongeestelijk gezind bent, doe je in feite alles verkeerd. Een bijbels voorbeeld zal dit verduidelijken. Toen Paulus te Rome gevangen zat, kon hij uiteraard niet uitgaan om het evangelie te verkondigen. Nu waren er predikers, die tijdens zijn gevangenschap bijzonder ijverig waren om het evangelie uit te dragen. De apostel verdeelt deze mensen echter in twee groepen (zie Fp 1:14-18). Er waren er die het met goede bedoelingen deden. Ze wisten dat Paulus tot verdediging van het evangelie gesteld was. Nu hij op ‘non-aktief’ stond, namen ze als het ware zijn taak over.

Anderen echter predikten het evangelie met kwade bedoelingen. Ze werden daarbij gedreven door nijd, jaloezie, twist. Ze wilden de gevangenschap van Paulus verzwaren.
Normaal leefden en werkten ze ‘in de schaduw van Paulus’. Hun werk viel niet zo op als dat van de apostel. Dat konden ze niet hebben. Nu de apostel gevangen zat, konden zij als predikers opvallen en dat wilden ze ook. Eigen eer speelde daarbij de hoofdrol, niet de eer van Christus en niet het wel van de zondaars.

Let wel, deze predikers brachten niet een verkeerd evangelie, nee de prediking was zuiver, maar het motief was onzuiver. Deze mensen waren vleselijk. Objektief gezien deden ze iets goeds: ze verkondigden het evangelie; maar subjektief gezien was hun werk niet goed, dat wil zeggen God kon hen er niet voor belonen, want hun drijfveer deugde niet.

Dit voorbeeld laat zien, dat we goede dingen kunnen doen en toch vleselijk kunnen handelen. Daarnaast kan een ongeestelijke gezindheid zich uiten in allerlei dat op zichzelf kwaad is: haat, diefstal, leugen en noem maar op. Ten overvloede zij nog opgemerkt, dat iemand die doorgaans geestelijk gezind is, op een bepaald moment wel eens ongeestelijk kan handelen. Te denken valt aan Petrus in zijn apostolische loopbaan. We zien in hem een geestelijk man, die het belang van de Heer Jezus zocht. Toen hij echter te Antiochië huichelde, was hij op dat ogenblik niet geestelijk, maar erg vleselijk bezig (zie Gl 2:11-14)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies