Godskennis – Ingeschapen

Betreft: Ingeschapen Godskennis

Vraag:

In een boekje las ik dat er geen ingeschapen Godskennis is. Zou God die ons naar zijn beeld geschapen heeft ons niet een zekere kennis meegegeven hebben? Anders is het geloof in de eeuwige toch een zuiver verstandelijke zaak?

Antwoord:

Bij elke bewering berust de bewijslast bij hem die de bewering doet. Ik ben dan ook wel nieuwsgierig naar de argumenten van de schrijver.
Als wij daar tegenin beweren dat de mens wel een ingeschapen Godskennis heeft dan berust de bewijslast bij ons. En nu is de moeilijkheid dat de Bijbel nergens de uitdrukking ‘ingeschapen Godskennis’ gebruikt. We moeten dus altijd met een redenering te werk gaan of met afleidingen uit Gods Woord en dat blijft altijd feilbaar mensenwerk.

Laten we nu eens beginnen met Adam en Eva. De uitdrukking ‘naar Gods beeld’ wil zoveel zeggen als: Gods vertegenwoordiger op aarde. En ‘naar de gelijkenis van God’ houdt in dat we zekere zaken met God gemeen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het bezit van een wil, waardoor we beslissingen nemen. Maar de uitdrukking zegt niets over ingeschapen Godskennis. Maar Adam en Eva hadden die ook helemaal niet nodig. Ze kenden God. God had omgang met hen.

Na de zondeval is dat contact er (tijdelijk..?..) ook nog. God spreekt bijvoorbeeld met Kaïn. Als de mensheid van God afwijkt dan spreekt God tot hen door een Henoch en een Noach.
Daarnaast is er echter de taal van de schepping waarvan Rm 1:18-20 getuigt. Vers 21 laat zien dat de mens God ook kende, maar ze wilden God niet eren en dienen. En wat gebeurde er toen?

Toen gebeurde het volgende: Het verstand van de mens werd verduisterd en hij ging de afgoden dienen. Hij had dus geen kennis meer van de ware God, maar kennelijk wel nog iets van godsbesef want anders zou men geen goden creëren en eren. Er is eigenlijk geen volk of het heeft het besef van hogere machten. Maar of je dit ingeschapen godsbesef mag noemen is de vraag. Het kan ook zijn ‘overgeleverd godsbesef’ of ‘godsbesef gewekt door de schepping om de mens heen’, maar dan totaal misvormd.

Geloof is geen verstandelijke zaak, het baseert zich ergens op. Volgens Rm 10 is voor geloof prediking nodig. Welnu, van de schepping gaat een prediking uit (lees Ps.19) en die prediking vraagt om geloof. Die prediking getuigt van de grootheid en de majesteit van God. Daarnaast heeft de mens een geweten en dat kan hem overtuigen van zonden, zodat hij God aanroept om genade.

De prediking van het evangelie laat ons zien, dat God genade kan en wil bewijzen op grond van het kruiswerk van zijn Zoon Jezus Christus. Het evangelie geeft de oplossing voor het zondeprobleem. Maar ook die prediking vraagt om geloof. En dat is geen kwestie van je verstand, van je hoofd, maar van je hart.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies