Heilige Geest

Betreft: Heilige Geest

Vraag:

Heeft iedere gelovige de Heilige Geest? Sommige uitleggers zeggen dat er een tussentijd kan zijn, omdat er mensen zijn die wel bekeerd zijn maar nog geen volle zekerheid hebben en dat ze dan nog niet de Heilige Geest bezitten. Kunt u hier iets van zeggen?

Antwoord:

Over deze vraag bestaat nog wel eens meningsverschil. Dat is echter groter dan het lijkt. De Schrift spreekt erover, dat ieder die in de Heer Jezus gelooft de Heilige Geest ontvangen heeft. Zie Rm 5: 5; Ef.1:13. De laatste tekst drukt het sterk uit: ‘toen gij … enz.’

Als iemand de Geest niet heeft, behoort hij Christus niet toe (Rm 10:9). Dan staat hij dus niet op de christelijke grondslag. Zulke gevallen deden zich voor ‘op de grens van de joodse en christelijke bedeling. Denk b.v. aan de mannen te Efeze, genoemd in Hd 19. Het gaat dan om personen, die het evangelie van Jezus Christus niet of niet volledig hebben gehoord. Deze bijbelse voorbeelden zijn in feite geen ‘voor’-beelden voor onze tijd, d.w.z. de bedoelde situaties doen zich bij ons niet zó voor.

Toch kun je er wel iets van leren en een zekere vergelijking trekken. Als iemand in een ‘zware’ kring alleen maar heeft horen spreken over hel en verdoemenis, dan heeft hij niet het ‘volle’ evangelie van Gods genade gehoord. Dan kan het gebeuren, dat hij zich wel tot God bekeerd heeft met berouw van zijn zonden, maar dat hij niet durft aannemen dat Christus ook de oplossing voor zijn zondeprobleem is. In dat geval is er echter nog geen sprake van persoonlijk geloof in Christus en dus ook niet van verzegeling.

Een dergelijk geval kan zich ook daar voordoen waar wel het ‘volle’ evangelie van Gods genade gepredikt wordt, maar men toch blijft aarzelen en blijft zitten met het probleem: ‘Is het ook wel voor mij bedoeld?’. Vaak ziet men daarbij op zichzelf en is men in verwarring gebracht doordat men de aanwezigheid van ‘het vlees’ in zich nog bespeurt en niet inziet, dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Een dergelijke tijd heb ik als jongen ook meegemaakt. Je bent dan wel bekeerd, maar je hebt je geloof nog niet op de Heer Jezus gevestigd. In die periode bezit men de Heilige Geest nog niet, dat ligt echter aan onszelf.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies