Hoe kan ik een probleem vergeten, hoe krijg ik rust?

Deze vraag werd ons door een lezeres gesteld. Graag willen we daarop als volgt ingaan:

Beste mevrouw,

Hoewel u het als èèn vraag stelt, willen we toch beide delen als een aparte vraag behandelen. Eerst dan het vergeten van een probleem. Uit uw vraag maken wij op dat u een heel onaangename ervaring gehad hebt die een wond in uw leven geslagen heeft. Welnu, zo`n ervaring kun je maar niet even uit je geheugen bannen. Zoiets blijf je je altijd herinneren.

Men zegt wel eens: je moet bepaalde zaken op het feit dat God onze zonden aan Jezus Christus heeft willen toerekenen en ons vergeving wilde schenken. Maar dan moeten we wel werkelijke gelovigen in Jezus Christus zijn en Hem als onze Heiland en Heere aangenomen hebben. Onze vraag aan u en aan allen die met een zelfde probleem worstelen, is dan ook: kent u Jezus Christus als uw Heiland? Kunt u met een dankbaar hart naar het kruis kijken in het besef dat God u al uw zonden vergeven heeft? Als dat zo is, komt het met het vergeten ook in orde, maar dan moeten we eerst een misverstan dus niet meer in rekening brengen en boze gevoelens tegen hem blijven koesteren. Het wil dus niet zeggen dat we de kwestie uit onze gedachten proberen te bannen ofwel die gaan verdringen. We zullen er bij tijd en wijle aan herinnerd worden, maar we gaan het probleem niet meer koesteren. Dat is de oplossing voor het tweede punt.

Dan nu de kwestie van rust voor de geest. U bedoelt daar kennelijk mee: hoe krijg ik rust wat mijn gedachten betreft, dat ik niet altijd met dat probleem bezig ben. In feite is het antwoord daarop hierboven gegeven.

Een ander punt is, dat Jezus Christus gezegd heeft: Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven…leert van Mij…en gij zult rust vinden voor uw zielen (Mattheüs 11 vers 28, 29). Werkelijke rust vinden we zoals hiervoor al aangegeven – alleen bij Jezus Christus. We vinden rust voor ons geweten als we met onze zonden tot Hem gaan. We vinden rust voor onze ziel of geest, als we onze zorgen bij Hem brengen en van Hem leren hoe we ons in het leven hebben op te stellen. Er is een lied met een wat verouderde woordkeus, maar dat heel mooi het bovenstaande beschrijft. Het luidt:

Ruste vond hier mijn geweten; want zijn bloed- o heilfontein- heeft van alle mijne zonden mij gewassen blank en rein. Met de vrede Gods int harte ga ik hier door smart en strijd;

Van harte wensen we u, mevrouw J, en allen die dit lezen, deze rust en vrede toe.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies