Ismaël – Nakomelingen

Betreft: Nakomelingen van Ismaël

Vraag:

Kunt u ook aangeven wie de nakomelingen van Ismaël zijn. Men zegt vaak ‘de Arabieren’ maar welke?
De moslims zeggen ook dat ze van Abraham afstammen., maar die bestaan weer uit diverse volken.

Antwoord:

Over de nakomelingen van Ismaël lezen we iets in Gn 25:12-18. Er zijn twaalf vorsten uit hem voortgekomen (zie ook Gn 17:20). Die hebben allen weer nakomelingen gehad en deze hebben zich verspreid. Ze vormden volksstammen, die van de grens van Egypte af, zich ten zuiden van Kanaän vestigden en vandaar in noordoostelijke richting zich uitbreiden. De namen Nebajoth en Kedar komen we samen tegen in Js 60:7. Kedar wordt apart nog op meerdere plaatsen vermeld: Ps 120:5; Hl 1:5; Js 21:16; 42:11; Jr 2:10; 49: 28; Ez 27:21.

Het blijkt dat het gaat om nomaden, die in tenten woonden. Uit Js 21:16 volgt dat Kedar tot een Arabische volksstam gerekend wordt. Uit Jr 49:28 volgt dat eveneens, en ook dat het volken van het oosten betreft. Soms worden de Arabieren met Kedar vereenzelvigd.
We kunnen in ieder geval zeggen dat alle Arabieren (de Arabische stammen) nakomelingen van Ismaël zijn. Waarschijnlijk met wat ‘vreemd bloed’ erin. Denk bijv. aan de kinderen die Abraham bij Ketura verwekte en die hij wegzond naar het oosten (Gn 25:5).

De term ‘moslims’ is een godsdienstige term en omvat allen die ‘de Islam’ als godsdienst hebben aangenomen. De meerderheid van de Moslims stammen helemaal niet van Abraham af. Denk maar aan de Perzen die als volk tot de Ariërs behoren. Ook de meerderheid van de Indonesiërs zijn Islamieten en dat zijn evenmin als de Perzen nakomelingen van Abraham, De Moslims rekenen zich geestelijk gezien wel tot ‘nakomelingen’ van Abraham. Volgens hen was hij namelijk een ‘Islamiet’.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies