Israël – Christenen voor Israël

Betreft: Christenen voor Israël

Vraag:

Graag uw commentaar bij dit blad

Antwoord:

‘Christenen voor Israël’ is het blad van de gelijknamige stichting. Het besteed uitgebreid aandacht aan alles wat met Israël te maken heeft en geeft uitstekende informatie. Het is een bijzonder interessant blad. Men gaat uit van de bijbelse gedachte dat het volk Israël niet voorgoed door God terzijde is gesteld, maar nog een geestelijke toekomst heeft.

Er zijn daarover twee gedachten, namelijk:

  • de onvervulde profetieën aangaande Israël gaan in vervulling binnen het raam van de Kerk of Gemeente,
  • de onvervulde profetieën gaan in vervulling nadat de Kerk of Gemeente in het Vaderhuis is gebracht.

Christenen voor Israël gaat, naar ik meen, van de eerste gedachte uit. Ten opzichte van de staat Israël worden onder hen die in het herstel van Israël geloven twee houdingen aangenomen, te weten:

  • men ziet de staat Israël als een in ongeloof gebouwde staat en is huiverig om de staat te steunen, maar heeft wel alle sympathie voor de Joden en steunt ze in akties die op hun welzijn gericht zijn.
  • men staat positief tegenover de staat als zodanig en kiest partij voor die staat en laat dat ook door bepaalde akties uitkomen.

Christenen voor Israël neemt deze laatste houding in. Zelf ben ik van mening dat de gelukzalige toekomst van Israël gerealiseerd wordt buiten het kader van de Kerk en ten opzichte van de staat Israël stel ik me gereserveerd op. Maar… ieder zij in zijn eigen gemoed verzekerd…

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies