Israël – Verschillende meningen toekomst

Betreft: Israël

Vraag:

Hoe komt het dat er zo verschillend gedacht wordt over de toekomst van Israël?

Antwoord:

Wat het zicht op Israël betreft heerst er helaas een grote verwarring. De grondoorzaak is deze dat men gesteld heeft dat de kerk van Adam af bestaat. Dit tegen schriftuitspraken in die leren dat:

a. de kerk in de dagen van de Here Jezus nog gebouwd moest worden (Mt 16:18),
b. ze haar ontstaan te danken heeft aan de uitstorting van en doop met de Heilige Geest (1 Ko 12:12,13), die nooit eerder heeft plaatsgevonden dan op de Pinksterdag te Jeruzalem (zie ook Mt 3:11 en Hd 1:5),
c. dat ze gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten (Ef 2:20). d. Ze pas kon ontstaan nadat de middelmuur van de omtuining tussen Israël en de volken was afgebroken (Ef 2: 14, 15).

Ze kon dus niet bestaan voordat deze apostelen en deze profeten (van de nieuwe bedeling, zie Ef 3:5) optraden. Men leert

  • dat in de tijd voor Abraham de kerk gevormd werd door de gezinnen van de gelovigen van de oude dag,
  • dat in de tijd van de Sinaï tot aan de Pinksterdag (Hd 2) de kerk samenviel met Israël volksbestaan,
  • dat na de Pinksterdag de kerk die band doorbrak en wereldkerk werd.

In dit denken zit er een herstel van Israël gewoonweg ‘niet in’, want dat zou een stap terug betekenen en een judaïsering van de kerk inhouden. Men meent dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is en past alle oudtestamentische profetieën vergeestelijkt op de kerk toe (behalve de vloeken, want die laat men voor Israël als aards volk).

Rm 11 maakt echter duidelijk dat de beloften van God onberouwelijk zijn. Dat hoofdstuk bevat de onthulling van deze verborgenheid, dat nadat de volheid van de volken zal ingegaan zijn, God de gedeeltelijke verharding van het volk zal opheffen en geheel Israël tot bekering zal komen.

De oorzaak van het verschil ligt dus hierin dat velen hun eigen gedachten stellen boven de klare uitspraken van de Schrift, hoewel men dat niet moedwillig doet!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies