Joden – Aard van het volk

Betreft: Aard van het volk Israël Rm 3: 9

Vraag:

Zijn de ‘joden’ een goede volkssoort tegenover God?

Antwoord:

In Rm.3: 9 schrijft Paulus dat zowel Joden als Grieken (dat zijn in het algemeen de niet-joden) ‘onder de zonde’ zijn. Alle zijn ze dus zondaars. Alle mensen hebben een verkeerde zondige natuur en doen verkeerde zondige dingen. De apostel vervolgt ook met: ‘niemand is rechtvaardig … er is niemand die doet wat goed is…’. Natuurlijk heeft de ene mens een wat aardiger of minder onaardig karakter dan de ander, maar in diepste wezen zijn we allemaal gelijk, zijn we allemaal zondaars, zit bij ons allemaal het ‘ik’ op de troon. Goede mensen zijn er dus niet.

Welnu, zo zijn er ook geen goede volkssoorten. Volken bestaan uit mensen en als de mensen niet deugen, deugen de volken, die ze vormen ook niet. Betekent dit dat alle volken precies gelijk zijn en de volksaard er niet toe doet? Nee, daarvan kun je ook zeggen, dat het ene volk wat aardiger over komt dan het andere. Maar tegenover God zijn alle volken gelijk, ze zijn van Hem afgeweken.

Omdat God het volk Israël uitverkoren heeft en tot Zijn volk gemaakt heeft en uit dat volk de Heiland Jezus Christus heeft doen geboren worden, zou je kunnen menen, dat Israël ofwel ‘de Joden’ beter zijn of waren dan de rest van de volken. Zo is het echter niet. Je vindt daarvoor een aanwijzing in Dt.7: 7-11. God heeft Israël enkel en alleen uitverkoren omdat Hij dat volk liefhad als nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob.

Zelfs kun je zeggen, dat de aard van Israël door God heel negatief beschreven wordt met de woorden ‘een hardnekkig volk’, zie ook Dt 32: 20. Het is dus pure genade dat God Israël de bijzondere plaats gegeven heeft, die we het volk naar de Schrift zien innemen. Maar zo is het ook met ons. Het is pure genade als iemand gered wordt en de Heer Jezus leert kennen als zijn Heiland en Verlosser.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies