Joden – zelfde OT als wij?

Betreft: Samenstelling OT bij de Joden.

Vraag:

Hebben de Joden hetzelfde Oude Testament als wij?

Antwoord:

De Joden spreken natuurlijk niet van het ‘oude’ testament, want zij erkennen het ‘nieuwe’ testament niet als een goddelijk boek. De Joden spreken ook niet over een testament. Zij noemen hun heilige boeken de ‘tenach’. Dat woord is samengesteld uit de beginletters van de volgende drie woorden: Thorah (of ‘wet’), Nebhiïm (of ‘profeten’) en Ketoebim (of ‘Geschriften’).
De Thenach ofwel het OT hadden ze als volgt ingedeeld:

De Wet (Thorah)
bestaande uit de boeken
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium (dan natuurlijk aangeduid met de hebreeuwse namen voor die boeken

De profeten (Nebhiïm) en wel
-Vroegere profeten: Jozua, Richteren, Samuël, Koningen
-Latere profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, 12 kleine profeten.

De Geschriften (Khetubbim of Hagiographa)
-Dichterlijke boeken: Psalmen, Job, Spreuken
-De vijf rollen (Meggiloth):Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen, Esther
-Historische boeken: Daniël, Ezra-Nehemia, Kronieken.

In de Griekse vertaling van de Thenach, de zogenaamde Septuaginta is een andere indeling gevolgd, namelijk

-Historische boeken: bestaande uit Pentateuch (Thorah), Jozua, Richteren, Ruth, Samuël, Koningen, Kronieken, Ezra, Nehemia;
-Dichterlijke boeken: bestaande uit Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied (Klaagliederen hoorde hier eigenlijk bij, maar dat is na het boek Jeremia geplaatst);
-Profetische boeken: Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, 12 kleine profeten.
Deze indeling is overgenomen in de Latijnse Vertaling, de zogenaamde Vulgata, die bij de Rooms Katholieke Kerk in gebruik is en ze is ook in het Protestantisme overgenomen.
De Vulgata bevat ook een aantal apocriefe boeken, die door de kerken van de Hervorming verworpen zijn.

Opgemerkt moet nog worden dat de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus geen 24 maar 22 boeken onderscheidt. Men vermoedt dat hij een viertal boeken twee aan twee samengenomen heeft, namelijk: Richteren en Ruth als ook Jeremia en Klaagliederen . Hij onderscheidt de boeken als volgt:
a de vijf boeken van Mozes,
b dertien profetische boeken (waaronder o.a. Daniël) en
c vier boeken met lofprijzingen en leefregels (w.s. doelt hij op: Psalmen, Spreuken, Prediker en Job of Hooglied)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies