Katholieken – Verhouding protestanten

Betreft: Verhouding tussen katholieken en protestanten?

Vraag:

Is het waar dat er een geestelijke strijd bestaat tussen katholieken en protestanten?

Antwoord:

Tussen katholieken, die werkelijk wedergeboren christenen zijn en protestanten, die werkelijk wedergeboren zijn, bestaat geen geestelijke strijd, hoewel ze het op bepaalde punten niet met elkaar eens zijn. Ze zijn het echter eens met elkaar, dat er alleen redding is door het geloof in Jezus Christus.

Tussen de Roomskatholieke kerkleer en de protestantse leer bestaat evenwel een grote tegenstrijdigheid. De Roomskatholieke kerk kent:

 • een streng onderscheid tussen geestelijke en leken, waarbij de eerste boven de laatsten staan
 • een opklimmend systeem van ambten wat zijn hoogtepunt vindt in de persoon van de paus.
 • de leer van de ene zaligmakende kerk, waar buiten geen zaligheid te vinden is.
 • aan de traditie een gelijkwaardig gezag toe als aan de Bijbel.
 • de leer van de transsubstantiatie, d.w.z. zij leert dat het brood en de wijn respectievelijk overgaan in het lichaam en het bloed van Christus. De ouwel wordt dan ook als God vereerd.
 • de leer dat door de sacramenten genade meegedeeld wordt.
 • de opvatting dat het geloof in Jezus Christus niet voldoende is tot zaligheid, zij kent aan de werken een verdienstelijk karakter toe.

Het protestantisme leert:

 • dat er geen onderscheid is tussen ambtsdragers en leken: alle gelovigen zijn broeders en er is een algemeen priesterschap van de gelovigen
 • dat er slechts twee ambten zijn, nl. die van ouderling en diaken.
 • dat allen die zich hebben bekeerd en geloven in Jezus Christus behouden zijn. Het behoud is geen monopolie van een bepaald kerkgenootschap.
 • dat alleen de Bijbel gezag heeft. Traditie en belijdenisgeschriften moeten altijd getoetst worden aan de Schrift.
 • dat er bij het avondmaal niets verandert. Brood en wijn stellen het lichaam en het bloed van Christus voor.
 • dat we Gods genade alleen deelachtig worden door bekering en geloof in Jezus Christus. Terwijl God ons als gelovigen constant Zijn gunst bewijst zonder dat dat aan een genademiddel verbonden zou zijn.
 • dat werken de vruchten zijn van het zaligmakend geloof. De werken werken niet mee tot zaligheid. Ze zijn wel een toetssteen of het geloof echt is.

Het bovenstaande is een wat ruwe schets, op details valt er misschien wat bij te slijpen.
Belangrijk zijn in dit verband vooral de twee volgende teksten:
Ef 2:8 ‘Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme’.
Hb 10:14 ‘Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden’.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies