Kerk: verbinding met verkeerde leer

Betreft: Kerk: verbinding met verkeerde leer

Vraag:

Kun je van iemand die bij een kerkgenootschap is aangesloten zeggen, dat zo iemand daardoor een verkeerde leer heeft en verbonden is met Rome?

Antwoord:

Om de vraag te beantwoorden zullen we eerst moeten weten wat we onder verkeerde leer verstaan. Als we daaronder verstaan een ander inzicht in bepaalde onderdelen van de leer van de Schrift dan betekent het dat ieder die niet is aangesloten bij het kerkgenootschap of de groep waartoe ‘wij’ behoren wel een of andere verkeerde leer heeft.

Sterker: het zou er op neer komen dat binnen het kerkgenootschap waartoe ik behoor of binnen de groep of kring waarin ik mij beweeg iedereen een verkeerde leer heeft wanneer hij of zij ook maar over enig onderdeel van de Schrift anders denkt dan ik. Iemand die dat zo zou stellen zou wel een zeer hoogmoedig standpunt innemen. Kortom we moeten onderscheid maken tussen verschil in inzicht in bepaalde onderdelen van wat God geopenbaard heeft en verkeerde, liever gezegd: valse leer.

Onder valse leer verstaan we een leer die de kern van het Christelijk geloof raakt. Dan moet dus de Persoon en het werk van Christus of het gezag van de Bijbel in het geding zijn.

Welnu, er zijn vele kerkgenootschappen en groepen die onderling wel verschillen in bepaalde onderdelen van de geloofsleer, maar niet in de hoofdzaken. Neem een kwestie als de vraag of de Gemeente nu vóór of na de Grote Verdrukking opgenomen wordt. Van het inzicht daarin hangt onze zaligheid niet af. Als we daar verschillend over denken mogen we elkaar niet verketteren en van valse leer beschuldigen.

De gedachte dat iemand die behoort tot een kerkgenootschap verbonden zou zijn met Rome is helemaal ongegrond. Met de hervorming is er een definitieve breuk tussen de diverse protestantse kerkgenootschappen en de Roomskatholieke kerk gekomen. Dat betekent weliswaar niet dat de protestanten in alles teruggingen tot de Schrift. Men greep wat het kerktype betreft bijvoorbeeld terug op dat wat zich in de tweede eeuw ontwikkeld had en dat een fase in de kerkgeschiedenis is geweest waaruit zich later de Roomskatholieke Kerk ontwikkeld heeft. Maar dat is niet hetzelfde als verbonden te zijn met het ‘wangedrocht’ dat zich uit diezelfde fase ontwikkeld heeft.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies