Kruis – Schuldigverklaring

Betreft: Kruis..schuldigverklaring?

Vraag:

(1) Als God Jezus schuldig verklaard heeft, is God onrechtvaardig en dat is God niet. Dus is Jezus niet schuldig verklaard. Onze zonden zijn volkomen te niet gedaan, doordat Jezus Zijn Vader volkomen gehoorzaam was en in het bijzonder door Zijn dood.
(2) Voor mij is het totaal nieuw dat God Zijn eigen zoon schuldig heeft verklaard. Dat hebben de mensen toch gedaan?

Antwoord:

(1) Dat Jezus Christus in Zichzelf volkomen rechtvaardig en dus schuldeloos was was, volgt duidelijk uit de Schriftplaatsen die over Hem spreken als de Rechtvaardige (zie bijv. 1 Pt 3:18). Hij heeft geen enkele zonde gedaan en Hij had geen zondige natuur. Hij was de Volmaakte, Reine en Heilige (Lk 1: 35).

Nu zijn onze zonden inderdaad volkomen te niet gedaan. Dat niet doordat Jezus Zijn hele leven lang gehoorzaam aan God geweest is, want Zijn leven hoe volmaakt ook kan ons niet redden. Het tarwegraan moest in de aarde vallen en sterven wilde er vrucht uit voortkomen (Jh 12 24). De uitdelging van de zonden vond plaats door Zijn kruisdood. Maar hoe kon Zijn dood onze zonden uitdelgen?
Dat kon alleen doordat Hij ‘onze zonden in Zijn lichaam droeg op het hout’. Let wel, dat is maar niet bij wijze van spreken.

Nee, Christus nam onze zonden daadwerkelijk voor Zijn rekening. Van Gods kant gezien: God legde onze zonden op Christus. Het ‘Ik kom om uw wil te doen’ (Hb 10:7) hield in dat Christus het ware slachtoffer voor de zonden zou worden. God handelde daarin niet onrechtvaardig tegen de wil van Christus in. Nee, Zij beiden werkten daarin samen.

Het feit echter dat onze zonden op Christus gelegd werden, betekende dat Hij ze op zich nam en de schuld voor Zijn rekening nam. Van Gods kant gezien betekent het, dat God Hem schuldig verklaarde in onze plaats.

Vandaar dat Js 53 luidt: ‘de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Straf geef je aan iemand die schuldig is of de schuld op zich neemt en zich schuldig laat verklaren.
Vandaar ook dat God in de drie uren van duisternis Zijn Zoon verliet en Hem daar het oordeel deed ondergaan. Als dat niet was gebeurd en als Christus niet werkelijk onze zonden voor zijn rekening had genomen zou de aanklager wel terdege beschuldiging tegen ons kunnen inbrengen. Dan waren wij namelijk niet gerechtvaardigd, niet vrijgesproken.
Dan zou God een rechtsgrondslag missen om ons te rechtvaardigen. Nu echter is Hij rechtvaardig (er staat niet genadig, maar rechtvaardig in Rm 3: 26) als Hij ons rechtvaardigt.

(2) Bij de kruisiging van de Heer Jezus moeten we twee dingen onderscheiden, namelijk dat wat de mensen deden en dat wat God deed. De Joden verklaarden Jezus Christus schuldig aan Godslastering (Mt 26: 63-66) en leverden Hem over aan Pilatus. Deze liet Jezus Christus kruisigen hoewel hij geen schuld in Hem vond (Mt 27: 2).Er is echter ook een andere kant namelijk dat toen de Heer Jezus gekruisigd was, God onze zonden op Hem legde. In de drie uur van duisternis riep Jezus Christus het dan ook uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’. Op het kruis onderging Hij de straf, die ons de vrede aanbrengt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies