Kruis – werk van satan?

Betreft: Kruis – werk van satan?

Vraag:

Was de kruisiging van Jezus de bedoeling van satan? Wist hij dat door het verzoenend lijden en sterven van Christus de gelovigen behouden zullen worden?

Antwoord:

God is de Alwetende Schepper, Onderhouder en Regeerder van de wereld. Alwetendheid hoort bij Hem, niet bij een van Zijn schepselen. En satan is ook slechts een schepsel!
Neem de geschiedenis van Job. Als satan geweten had hoe Job zich geestelijk zou houden, zou hij – om zo te zeggen – nooit aan deze ‘proef’ begonnen zijn.
Het kruis is zeker het werk van satan en wel in deze zin, dat hij de mensen (Joden, Pilatus, enz.) beïnvloedde.

Het gaat dus om het lijden dat de mensen Christus hebben aangedaan. Dat ligt besloten in de woorden gericht tot de slang: ‘Gij zult het de hiel vermorzelen’ (Gn.3).
Maar boven dat alles stond God. De mensen met satan incluis deden uiteindelijk wat God in Zijn raad besloten had (zie Hd 4: 27, 28). Van het verzoenend lijden en de resultaten daarvan kunnen we niet anders aannemen dat satan daarvan niets wist. In dat geheim van zaligheid kan satan eenvoudig niet gekend zijn. God deelt Zijn ‘heilsgeheim’ niet mee aan Zijn vijand, maar aan Zijn vrienden. Enige moeilijkheid leveren echter teksten als: Mt 8: 29 waar van boze geesten lezen dat ze zeggen: ‘zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd’ en Op 12:12 waar we van de duivel lezen: ‘wetende dat hij maar een korte tijd heeft’. Deze uitspraken leren ons echter alleen:

  1. dat de duivel en zijn demonen weten dat hun een eeuwige pijniging wacht. Dat weten ze niet door ‘voorkennis’ maar doordat God hen dat aangekondigd heeft bij hun val.
  2. dat satan op de hoogte is van de korte tijdsduur die hem nog rest, maar dat behoeft hij ook niet te weten door ‘voorkennis’, maar doordat God hem dat meegedeeld heeft toen hij op aarde geworpen werd.

Nergens staat er in de Bijbel – voor zover mij bekend – dat de duivel voorkennis heeft en dat God hem in al Zijn raadsbesluiten gekend zou hebben is totaal onaannemelijk.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies