Kwaaddoen toestaan

Betreft: Toestaan van het doen van kwaad

Vraag:

Heeft God de satan toegestaan om Eva en later Gehazi te verleiden om het verkeerde te doen? Waarom worden Hagar en Ismaël gestraft, terwijl toch Sara schuld aan die situatie had?

Antwoord:

In de geschiedenis van Job lezen we duidelijk dat God Satan toestaat om Job aan te tasten. Wat Satan bedoelde als een verleiding om Job ten val te brengen, gebruikte God echter als een beproeving om Job te louteren en om Zijn naam in Jobs leven te verheerlijken. En dat gebeurt ook Job gaat pas in de fout door de harde toespraken en veroordelingen van zijn drie vrienden.

Bij Eva en Gehazi en zoveel andere mensen kunnen we stellen dat God het toeliet dat het gebeurde. We moeten vasthouden dat Hij de Almachtige is en het had kunnen verhinderen. God heeft hun verkeerde daden echter toegelaten en ze gebruikt voor Zijn doel. Soms is dat doel ons niet altijd even duidelijk, ons kennen is ook maar heel beperkt.

We leven in een door de zonde gebroken wereld en de mens is daarin niet een automaat, die door God gedwongen wordt om het goede te doen. Nee, de mens is naar het beeld van God geschapen met een eigen wil en meestal gebruikt hij die als ‘eigenwil’ om dat te doen wat tegen Gods gedachten is. God laat dat gaan en weet het voor Zijn doel te gebruiken. Denk aan Simson die een vrouw uit de Filistijnen wilde. Er staat dan: Zijn ouders wisten niet dat dit van de Heer was. Die uitspraak betekende niet dat God Simson dwong om dat meisje te willen hebben, maar dat God Simson liet begaan en daarmee Zijn bedoelingen had.

In de geschiedenis van Hagar en Ismaël gaat Sara niet vrijuit, maar ook Hagar niet die zich tegen Sara verhief en ook Ismaël niet die spotte met Izaäk en dus spotte met de weg die God ging in dit gezin.

Er blijven uiteindelijk allerlei vragen over, maar wij moeten deze zaken in de hand van God laten. Wie zijn wij dat we God in alles begrijpen zouden of dat we heel Gods regering met en in deze wereld zouden kunnen overzien?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies