Liefde tot God en gevoel

Betreft: Liefde tot God en gevoel

Vraag:

We hebben de zekerheid van de vergeving van onze zonden, omdat God dat zegt in de Bijbel en de Heilige Geest het bevestigt in ons hart en ons een zeker weten geeft. Maar de liefde tot God is toch ook een gevoel?

Antwoord:

Als wij de Heer Jezus hebben aangenomen zoals Jh 1:12 dat zegt, dan hebben we van Godswege de macht gekregen om kinderen van God te worden. Volgens 1 Jh 2:12 houdt dat o.a. in dat ons de zonden vergeven zijn. Daarnaast komt het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn (Rm 8:16). Er is naast de ‘uiterlijke’ overtuiging in het Woord dus ook de innerlijke overtuiging van onze geest in ons hart. Natuurlijk gaat dat dan inwerken op ons gevoel. Als je weet dat je zonden je vergeven zijn zul je blij en dankbaar zijn. Denk aan Cornelius, aan de kamerling, de stokbewaarder en de mensen in Samaria.

Als wij tot geloof zijn gekomen stort God Zijn liefde in ons hart (Rm 5: 5). We hebben dan lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Jh 4:19). De liefde raakt natuurlijk ook ons gevoelsleven, maar het is toch niet een gevoel op zichzelf. Het gebod van de wet wordt in Mt 22: 37 als volgt samengevat: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel met uw verstand’. De liefde voor God is dus niet enkel een gevoelsakt. Ons hart is erbij betrokken, dat is het centrum van de beweegredenen van ons doen en laten, onze ziel is erbij betrokken, dat is de zetel van het gevoelsleven, maar ook ons verstand is erbij ingeschakeld.

De liefde voor God, d.i. de liefde die Hij in ons hart heeft uitgestort moet ons totaal, wat heel ons ‘zijn’ betreft, beheersen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies