Mag een christen boos of toornig zijn?

Betreft: Mag een christen boos of toornig zijn?

Vraag:

Mag een christen boos of toornig zijn?

Antwoord:

Boos worden vinden sommigen een vanzelfsprekende zaak, maar volgens de bijbel is dat niet zo. Toch wordt boos zijn niet in alle gevallen als ongeoorloofd gezien. We moeten bij alles bedenken dat niet ons gevoel of ons eigen idee normatief is. Het is dus gewenst de Bijbel te laten spreken.

De Bijbel keurt boos of toornig zijn in bepaalde gevallen af. Zie de volgende teksten:

  • Ef 4:30 Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan met alle boosheid’
  • Ko 3:8 Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond’.

Let op dat toorn hier in één adem genoemd wordt met grof kwaad als laster etc.

  • Gl 5:20 De werken van het vlees zijn … uitbarstingen van toorn
  • 1 Tm 2:8. Opheffen van heilige handen zonder toorn en twist
  • Jk 1:20 ‘De toorn van een man bewerkt Gods gerechtigheid niet

Maar wat moet je dan doen? Alles maar over zijn kant laten gaan? In bepaalde gevallen wel, denk aan de volgende teksten:

Rm 12:19 ‘Wreekt uzelf niet, maar laat plaats voor de toorn’ (van God).
1 Pt 2:23 Dat deed de Here Jezus ook.

Dus boosheid is uit de boze’, discussie gesloten?

Bij het bestuderen van een bijbels onderwerp moeten we altijd de hele Schrift laten spreken en ons niet baseren op een enkel Schriftgedeelte of op een eenzijdige reeks teksten. Er zijn namelijk ook andere Schriftgegevens en wel gegevens die spreken over de toorn van God.

Mt 3:7 wie heeft u een aanwijzing gegeven om de komende toorn te ontvluchten?
Rm 2:5 mensen die voor zichzelf toorn ophopen in de dag van de toorn en de
openbaring van het rechtvaardig oordeel van God’.
Ef 5:6; Ko 3:6 toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid.
Rm 3:5 God is niet onrechtvaardig is als Hij toorn over ons brengt.
Ef 2:3 wij zijn als mensen, als zondaars kinderen van de toorn .
Jh 3:36 de toorn van God blijft op hem die niet gelooft.

Rm 5:9 Dit vers zegt daarentegen dat allen gerechtvaardigd zijn door het geloof in Jezus door zijn bloed en door Hem behouden worden van de toorn’ .

Hoe dan ook: God kent toorn, dus is toorn op zichzelf niet fout.

Navolgers van Christus

1 Ko 11:1 wij worden opgeroepen navolgers van Christus te zijn en dat houdt dus ook in dat we net als Hij in bepaalde gevallen boos mogen zijn.

Mk. 3:5 er was een man in de synagoge met een verschrompelde hand. Op de vraag van de Heer of het geoorloofd was op de sabbat goed te doen of kwaad te doen geven de Joden geen antwoord en dan lezen we:

En Hij keek hen rondom met toorn aan’. Dus Jezus was boos. Maar er staat nog iets heel belangrijks bij namelijk dat Hij bedroefd was over de verharding van hun hart’. We spreken in dit geval dan ook over een heilige toorn’. Zo’ n toorn mogen ook wij hebben!

We mogen boos zijn, maar … er zit een voorwaarde aan vast. Zie de volgende teksten:

Ef 4:26,27 Wordt toornig, maar zondigt niet; laat de zon over uw toorn niet
ondergaan; en geeft de duivel geen plaats’.
In het spraakgebruik kennen we de uitdrukking ‘toorn koesteren’. maar ‘koesteren’ mogen we onze boosheid natuurlijk nooit.

Mt 5:22 ‘Maar Ik zeg u, dat ieder die op zijn broeder toornig is, zal vervallen aan het gericht’ . De woorden ten onrechte’ komen echter niet in alle handschriften voor. De vertaling van het NBG van 1951 laat ze weg, de Telosweergave zet ze tussen haakjes en de NBV heeft ‘in woede tegen zijn broeder te keer gaan’ en maakt ook geen uitzondering. We zullen hier aan een onterechte toorn moeten denken. De tekst geeft dus geen aanwijzing dat er een terechte toorn is.
Jk 1:19 Meer houvast geeft ons het woord van Jakobus: ‘Laat ieder mens echter snel zijn om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn.

Dit overzicht wil ik besluiten met een gewetensvraag die ik mezelf natuurlijk ook moet stellen in geval ik boos ben. Die vraag luidt: Bent u boos op iemand? Is uw toorn terecht (zie Jn 4:9). Gaat ze ook met droefheid gepaard?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies