Morgenster

Betreft: Morgenster

Vraag:

a) Ik vind het akelig dat het woord morgenster driemaal duidt op de Heer Jezus (2 Pt 1:19; Op 2: 28; 22:16) en eenmaal op de satan (Js 14:12). Is daar wel hetzelfde woord gebruikt in de oorspronkelijke taal?
b) Wat is de bedoeling van het woord ‘morgensterren’ in Job. 38:7
c) Staat de naam ‘lucifer’ in de bijbel? Waar komt die naam vandaan?

Antwoord:

a) Voor alle duidelijkheid eerst even het volgende:

-In 2 Pt 1:19 is een woord gebruikt dat betekent:’die licht brengt’. Dat is een indirecte uitdrukking voor morgenster. In Op 2:28 en 22:16 staat een ander woord dat letterlijk morgenster betekent.

-Het O.T. is niet zoals het N.T. in het Grieks, maar in het Hebreeuws geschreven. In Js 14:12 staat dus niet hetzelfde Griekse woord als in de betreffende teksten in het N.T., maar het hebreeuwse woord dat er gebruikt wordt, duidt wel op de morgenster. Dat blijkt behalve uit de naam ook uit de toevoeging ‘zoon van de dageraad’.

Ten overvloede nog dit: In Js 14:12 wordt in eerste instantie gedoeld op de vorst van Babel. Maar we zijn alleszins gerechtigd achter deze vorst de persoon van de duivel te zien, de beschrijving gaat veel verder dan de beschrijving van een vorst op aarde. De koning van Babel dient, zoals we dat zeggen, als een type van de satan.

Nu kunnen we het akelig vinden dat de satan met eenzelfde naam wordt aangeduid als Christus, maar de Schrift doet dat en dat hebben we te accepteren. We moeten echter bedenken dat de naam morgenster slaat op de duivel om de schitterende positie die hij voor zijn val had. Een soortgelijk gebruik van een zelfde uitdrukking treffen we ook aan in de vergelijking met het optreden van een leeuw. Het handelen van God met zijn vijanden wordt vergeleken met dat van een leeuw, maar ook van satan wordt gezegd, dat hij rondgaat als een brullende leeuw (1 Pt 5: 8).

b) De term ‘morgensterren’ in Jb 38: 7 duidt in algemene zin op de engelen, die ook ‘zonen Gods’ genoemd worden. De morgenster is de ster Venus en is een beeld van schoonheid. De engelen hebben een schone gedaante en het is dus begrijpelijk dat ze morgensterren genoemd worden.

c) In het Latijn wordt de morgenster ‘lucifer’ genoemd. In verband met Js 14:12 duidt men er in de literatuur de satan mee aan. Denk aan het treurspel van Vondel dat de naam ‘Lucifer’ draagt. De naam ‘lucifer’ komt dus niet in onze bijbel voor, maar wel in de Latijnse vertaling, de zogenaamde Vulgaat.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies