Nakomelingen van Adam en Eva

Betreft: Nakomelingen van Adam en Eva voor de zondeval.

Vraag:

U zegt: Adam verwekte pas nakomelingen toen hij in zonde gevallen was en een zondige natuur ontvangen had’. Welke bewijzen zijn er voor deze stelling?

Antwoord:

Er staat geen tekst in de Bijbel, die de mededeling bevat dat Adam en Eva vóór de zondeval geen kinderen verwekt hebben. We hebben dus geen direkte bewijzen en zullen dan ook met afgeleide bewijzen de waarheid van de genoemde stelling moeten aantonen. Welnu de volgende argumenten kunnen worden aangevoerd:

a. We lezen in de Schrift niet van verwekking van kinderen door Adam en Eva in de paradijsperiode.
b. We vinden ook verder in de Schrift geen vermelding van kinderen van Adam en Eva uit die tijd. (tenzij dat men de term ‘zonen Gods’ uit Gen.6:2 erop wil laten slaan, maar dat is niet erg aannemelijk en is ook maar een ‘losse’ bewering).
c. De Schrift zegt, dat alle mensen zondaars zijn en allen gezondigd hebben. Dit zou dan vaneen gedeelte van de mensheid niet waar zijn.
d. Eerst in Gn.4 lezen we van verwekken van nageslacht en dat op een wijze die eerdere geboorten niet veronderstelt.

Dit zijn een aantal overwegingen, die een verwekking van kinderen in zondeloze staat in feite uitsluiten. Dat geldt bijzonder van het onder c genoemde.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies