Notities bij mijn Bijbel nr. 004

Genesis 1:1
God schiep (Gn 1:1e)

Over het eerste vers van de Bijbel is nog meer te zeggen. Er staat “in het begin schiep GOD“. Zoals eerder gezegd: God verklaart Zichzelf niet, Hij geeft geen omschrijving van wie Hij is. Nee, Hij openbaart Zichzelf. Het woord GOD vertelt ons evenwel toch wel iets over zijn wezen.

In het Hebreeuws staat voor God het woord “Elohim” en dat is een meervoudig woord. Je zou kunnen vertalen “In het begin schiep Goden”. In bepaalde gevallen wordt dit meervoud ook gebruikt, namelijk wanneer het werkwoord dat erbij hoort ook in het meervoud staat. Dat is hier echter niet het geval. Het woord “schiep” is in het Hebreeuws in het enkelvoud gesteld.

Dit gebruik van “elohim” is des te merkwaardiger omdat we ook de naam “El” kennen waarmee God in het enkelvoud wordt aangeduid. De God die schept is dus een ‘meervoudig iemand’. In overeenstemming hiermee vinden we dan ook in het Nieuwe Testament dat Jezus Christus als schepper of medeschepper wordt beschreven (zie hiervoor Jh 1:3; Hb 1:2; Ko 1:16,17; 1 Ko 8:6). In Pr 12:1 wordt dan ook gezegd: “Gedenk uw scheppers”.

Kenmerkend is ook dat op diverse plaatsen God over Zichzelf sprekend het woord “ons” gebruikt. We komen dat in Gn 1 ook tegen want in vers 26 lezen we : “Laat ons mensen maken” ( zie ook Gn 3:22; 11:7; Js 6:8). Zo spreekt de Heer Jezus ook in het meervoud over Zichzelf in de uitdrukking “Wij zullen wonen bij hem” (Jh 14:23).

De Heilige Geest wordt ook in het scheppingswerk betrokken. Hij is ook een goddelijk persoon en zo is men er in de christenheid toe gekomen om over God te spreken als een drieëenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Kenmerkend is dat we deze drie – zij het enigszins versluierd – ook in Gn 1 aangeduid vinden . Er is sprake (1) van God, van God (2) sprak en dat mogen we laten slaan op Christus die “het Woord” genoemd wordt in Jh 1:1 en (3)van de Heilige Geest waarvan gezegd wordt dat de Geest Gods zweefde op de wateren.

Dit alles mag ons wel onder de indruk brengen van de grootheid van God en van Zijn majesteit! Ook van zijn barmhartigheid, want die grote God heeft naar ons omgezien en ons verlossing aangebracht doordat Jezus Christus , de Zoon van God voor ons gestorven is op het kruis, waarvan de Heilige Geest getuigenis aflegt. in het hart van elke gelovige zoals dat in Rm 8:16 als volgt beschreven staat:
“De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn”.
Wat een geweldige God hebben wij, die wij door het geloof onze Vader mogen noemen!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies